İFLÂS DAVASI (İİK. mad. 173, 174), DEPO KARARI (İİK. mad. 158)

A- Borçlunun, İflâs Takibine Konu Borcunu Ödememesi Üzerine Açılan İflâs Davasında Mahkemece Verilecek Depo Kararının (Emrinin), Borçlu Vekili Dışında Ayrıca Borçlunun Kendisine De Tebliği Gerekir mi?

B- Borçlunun İflâs Ödeme Emrine İtiraz/Şikayette Bulunmaması veya Bulunması Halinde Açılan İflâs Davasında İflâs Talebinin Diğer Alacaklılara Mahkemece İlan Yoluyla Bildirilmesinin Zamanı, İlanın İçeriği ve Şekli Nelerdir? 


A- İflâs davalarında “yargılama usulümü düzenleyen İİK. mad. 158/II’de mahkemenin -takip konusu borcun faiz ve icra masrafları ile birlikte- mahkeme veznesine depo edilmesini “bo ...