TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad 277 vd.) 

Borçlunun, Hakkında Yapılan İcra Takibine -Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Ederek- İtiraz Etmeyip, Hemen Kesinleşmesini “ve Aynı Gün Aleyhinde Haciz Yapılmasını" Sağlaması, Tasarrufun İptali Davasına (İİK. mad. 277 vd.) Konu Olabilir mi?

Daha Önce, Aynı Borçlu Hakkında Başka Bir Alacaklı Tarafından -Mahkemeden İhtiyati Haciz Kararı Alınarak- İhtiyati Haciz Yapılmış Olması Durumda Ne Gibi Değişiklik Yaratır?

Daha Önce Borçlu Hakkında İhtiyati Haciz Uygulamış Olan (İlk) Alacaklı Açtığı Tasarrufun İptali Davasında, “Kendisinden Sonra Borçlu Hakkında Takipte Bulunmuş Olan Alacaklının Alacağının Muvazaalı Olduğunu” İleri Sürebilir mi? Mahkemenin, Davacının Talebini Kabul Edip Davalı Alacaklının Alacağının Muvazaalı Olup Olmadığını Araştırması Gerekir mi?


İİK. mad. 277/1'de; iptal davasının, “İİK.’nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı t a s a r r u f l a r nedeniyle açılabileceği” belirtilmiştir (İİK. mad. 277).

Maddede kullanılmış bulunan “tasar ...