TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)       

Üzerinde, Değerinin Çok Üstünde –Dava Dışı- Bir Banka (İ) Lehine İpotek Bulunan Borçlunun (B) Taşınmazı, Takip Alacaklısına (A) Zarar Vermek Amacıyla Kötü Niyetli Bir ‘Üçüncü Kişi’ (Ü) Tarafından Satın Alındıktan Sonra, Yine Takip Alacaklısına Zarar Vermek Amacıyla Kötü Niyetli Bir ‘Dördüncü Kişi’ye (D) Satılır ,Taşınmaz Bu Kişinin Elinde İken, Dava Dışı İpotekli Alacaklı (Banka) (İ) Tarafından Yapılan ‘İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip’ Sonucunda İcra Dairesince Satılır ve Satış Bedeli İpotekli Alacaklının Alacağını Karşılamadığı İçin ‘Dördüncü Kişi’ye (D) Hiç Para Ödenmezse, Takip Borçlusundaki (B) ‘Kredi Sözleşmesi’nden Doğan Alacağını Alamamış Olan Takip Alacaklısı (A) , Hem Borçlu (B) ve Hem de Borçlunun Taşınmazını Kötü Niyetle Satın Almış Olan ‘Üçüncü Kişi’ (Ü) ve ‘Dördüncü Kişi’ (D) Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açar Ve Davayı Yerinde Bulan Mahkemece ‘Davalı- Dördüncü Kişi’ (D) Hakkında “Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına ….” Şeklinde Karar Veren Mahkemenin, Ayrıca ‘Davalı-Üçüncü Kişi’ (Ü) Hakkında;

“Davacı Alacaklının Alacak ve Ferilerini Geçmemek Üzere (Taşınmazın Devir Tarihindeki Değeri Olan) 476.750,38 TL.’nin (Üçüncü Kişi) Ü... Mirasçılarından Hisseleri Oranında Tahsili İle Davacıya (A) Ödenmesine” Şeklinde Karar Vermesi İsabetli Midir?


 I- Tasarrufun iptali davasında, davalı-üçüncü kişi, borçludan satın aldığı taşınırı/taşınmazı elinden çıkarsa -yani; dördüncü bir kişiye devrederse- mahkemece davacıya (veki ...