İSTİHKAK İDDİASI (İİK. mad. 96 vd.), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134) 

Tapuda Borçlu Kooperatif Adına Kayıtlı Bir Taşınmazın, Borçlu Kooperatif Hakkında, Borcundan Dolayı Yapılan Takip Sonucunda İcra Müdürlüğünce Cebri İcra Yolu İle -07.06.2011 Tarihinde- Satılmasından Sonra; “Satılan Taşınmazın (Dairelerin), Daha Önce -28.01.2002 Tarihinde- Noterlikçe Yapılan Kur’a Sonucunda Kooperatifçe Adlarına Tahsis Edildiğini” İleri Süren Bir Kısım Kooperatif Üyelerinin Bu Suretle Mülkiyetlerinin Kendilerine Geçmiş Olduğunu” Belirterek;

A- “Bu Taşınmazlara (Dairelere) Yönelik İstihkak İddialarının Kabulü İle Üzerindeki Haczin Kaldırılmasını”,

B- “Üyesi Oldukları Kooperatifin Borcundan Dolayı Yapılmış Olan İhalenin Feshini” İsteyebilirler mi? (ve İcra Mahkemesince; “Kooperatif Üyelerinin Bu Taleplerinin -İİK. mad. 97/8 Uyarınca- Kabulü” Doğrultusunda Karar Verilebilir mi?)


A- İhalenin feshini  k i m l e r i n  isteyebileceği İİK. mad.134/II, c:1,’de “İhalenin feshini ...yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu,  tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiy ...