ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEYKEN HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ VE KANITLAR (İİK. mad. 97/a, 96 vd.)

Alacaklının Varlığını İddia Ettiği “Borçlu” ile “Üçüncü Kişi” Arasındaki Organik Bağın 8 Yıl Önce Sona Ermiş Olmasına Rağmen “Borçlu”nun Borcundan Dolayı “Üçüncü Kişi”nin İşyerinde Haciz Yapılması Üzerine -“Üçüncü Kişi”/“Alacaklı” Tarafından- Açılan “İstihkak Davası”nda İspat Yükünün “Kime” (“Hangi Tarafa”) Düşeceği ve Bu Kişinin (Tarafın) Neyi, Nasıl İspat Etmesi Gerekeceği?


A) “Haczedilen malın 3. kişinin elinde bulunması halinde” –ister; alacaklı, ister 3.kişi tarafından- açılan istihkak davasında  ispat  yükü “alacaklı” dadır. &Ccedi ...