TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ (İİK. mad. 127), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ (İİK. mad. 133) 

A- Tapuda Adresi Belli Olmasına Rağmen, Tapunun İcra Dairesine Adresini Bildirmediği ve Bundan Dolayı da Kendisine Tebligat Yapılamayan Hissedarın Şikâyet Yoluyla İhalenin Feshini Dava Etme Hakkı Var mıdır?

B- Birinci Soruya Olumlu Cevap Verdiğimizde Yani “Hissedarın Dava Açma Hakkının Bulunduğunu” Varsaydığımızda “Hissedara Tebligat Yapılmaması” Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi midir?

C- İİK. mad. 133/II’ye Göre İhaleye Katılıp Pey Süren Ancak ‘İhale Kendisinde Kalmayan İkinci Kişi’ de Aradaki Farktan Sorumlu mudur?


A- Satış (artırma) ilamının birer örneğinin;

aa-“Borçlu”ya,

bb-“Alacaklı”ya,

cc-“Taşınmazın tapu sicilinde ...