İSTİHKAK DAVALARINDA “HACİZ YAPILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT YERDE, BORÇLUYA AİT BELGE, EVRAK VE EŞYA BULUNMASI”NIN KANIT OLARAK DEĞERİ (İİK. mad. 97/a)

A- Borçluya Ait İşyerini (Taşınmazı), Teferruatı Niteliğindeki Makineleri ile Birlikte -2008 Tarihinde- Bir Bankadan Kredi Kullanarak Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önce Satın Alıp, O Tarihten Beri İşleten -Bu Hususu Kendi Adına Olan Vergi Levhası, İşletme Ruhsatı ve SGK. Kayıtlarını İbraz Ederek İspat Eden- Üçüncü Kişi, Bu Satın Almadan Yaklaşık Yedi Yıl Sonra Eski Malikin (Borçlunun) Doğan Borcundan Dolayı Bu Üçüncü Kişiye Ait (Yeni) İşyerinde -“Eski Malik ve Yeni Takip Borçlusuna Ait Bir Takım Evrakların İşyerinde Bulunduğu” ve “Ortada Muvazaalı Bir Devir Olduğu” Gerekçesiyle Haciz Yapılabilir mi?

B- Haczin, Üçüncü Kişinin Huzurunda ve İşyerinde Ancak Borçlunun Yokluğunda, “Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Yer Dışında” Uygulanmış Olması, “Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunmaması” ve Borçluya Ait İşyerini -Bankadan Kredi Kullanıp- Tapuda Satın Alarak “Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önceden Beri İşletmeye Başlayan” ve “Ekonomik Gücü Bu İşyerini Almaya ve İşletmeye Elverişli Olan” Kişinin İşyerinde, Sadece İşyerinin Önceki Sahibine (Borçluya) Ait Bir Takım Evraklarının Bulunması, O İşyerinin Borçlu Tarafından, Davacı-Üçüncü Kişiye Muvazaalı Olarak Devredilmiş Olduğunu Gösterir mi?


A)Tasarrufun iptali davalarında[1] olduğu gibi istihkak davalarında da, borçlunun takip konusu borcunun doğumundan çok önce –ekonomik ...