TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

a. Tasarrufun iptali davalarında, davacının, davalı-borçludaki alacağının ‘gerçek bir alacak olması’ zorunlu mudur?

b. ‘Muvazaalı işlemler hakkında’ tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

c. Tasarrufun iptali davası, ‘kimler tarafından’, ‘kimlere karşı’ açılabilir?

d. Bir tasarrufun, tasarrufun iptali davasına konu olabilmesi için ‘davacı alacaklının alacağının doğumundan sonra’ yapılmış olması gerekir mi?

e.Bir tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için, tapuda gösterilen satış bedeli ile, tasarruf tarihindeki gerçek değeri arasında ‘ne kadar fark bulunması’ gerekir?

f. ‘Borçlu’ ile –dava konusu taşınmazı/taşınırı- ondan satın almış olan ‘üçüncü kişi’den satın almış olan ‘dördüncü’, ‘beşinci kişi’ arasında ‘organik bağ’ bulunması, tasarrufun iptaline neden olur mu?

g. Borçlunun yaptığı hangi tasarruflar ‘hayatın olağan akışına aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal olunabilir?

h. Borçlunun yaptığı hangi tasarruflar İİK. m. 280/I uyarınca ‘borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçlunun alacaklısına zarar vermek amacıyla hareket etmiş olduğunu bildiği farz edilerek’ iptal edilebilir?

i. Borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin ve bu kişilerle işlemde bulunmuş olan dördüncü ve beşinci kişilerin, ‘aynı sektörde (iş kolunda) faaliyet gösteriyor olmaları’, yapılan tasarrufların iptaline neden olur mu?

j. Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı-üçüncü kişinin ve onunla aynı taşınmaz/taşınır hakkında işlemde bulunmuş olan dördüncü, beşinci kişilerin, ‘dava konusu taşınmazı/taşınırı satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı’ mahkemece araştırılabilir mi?

k. Tasarrufun iptali davası ‘hangi sürede’ açılabilir?

l. Tasarrufun iptali davalarında hangi koşullarda teminat karşılığında/teminatsız ‘ihtiyati haciz kararı’ verilebilir?


I- Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«H ...