KAMBİYO SENETLERİNDE MÜRACAAT HAKKI (TTK. mad. 636), MÜTESELSİL SORUMLULUK (BK. mad. 145)

Borçlu Tarafından, Alacaklı Bankaya Doğmuş Olan Borcunun Ödenmesi Amacıyla, Lehine Düzenlenmiş Olan Bir Bononun Ciro Edilmesi Ancak Vadesinde Ödenmemesi Durumunda; Alacaklı-Bankanın, Yaptığı Takipte “Bononun Lehtarı Olan Kişiden Bono Bedelinin Tamamını Değil de Daha Az Bir Miktarını Talep Ederken, Aynı Bononun Keşidecisi ve Müşterek Borçlusu ve Müteselsil Kefili Durumunda Olan Kişilerden, Bono Bedelinin Tamamını Talep Edebilir mi? Eğer Alacaklı Kendisine Lehtar Tarafından Ciro Edilen Bir Senede Dayanarak Lehtar Hakkında “Senet Bedelinin Daha Azı”, Diğer Takip Borçluları (Senet Keşidecisi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefilleri) Hakkında ise “Senet Bedelinin Tamamı” İçin Takipte Bulunursa, Senet Borçlularından “Keşideci ve Müşterek/Müteselsil Borçlular”, Takip Alacaklısına Karşı Menfi Tespit Davası Açıp “Alacaklının Lehtar Hakkında Talep Ettiği Miktardan Daha Fazlasını Kendilerinden Talep Edemeyeceği”-BK. mad. 145 ve TTK. mad. 636’ya Dayanarak- İleri Sürebilir mi?


Bilindiği gibi, TTK.’nun 636. maddesi kambiyo senetlerinde (poliçe/bono/çek’te) müracaat hakkını düzenlemiş olup, bu maddeye göre “bir poliçeyi (bonoyu/çeki) keşide, kabul veya ciro ...