SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ (İİK. mad. 140 VD.)  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (İİK. mad. 142), İPOTEĞİN TÜRÜ (TMK. mad. 851, 875, 881) 

A- Üzerinde İpotek (ve İpotekten Sonra Gelmek Üzere) Hacizler Bulunan Taşınmazın Satılmasından (ya da Alacağına Mahsuben İpotekli Alacaklıya İhale Edilmesinden) Sonra İcra Müdürünün Sıra Cetveli Yapması Zorunlu mudur?

İcra Müdürü, Ancak İpotek Tutarını Karşılayan İpotekli Taşınmazın Satış Bedelini, Sıra Cetveli Yapmadan İpotekli Alacaklıya Ödeyebilir mi?

B- İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmeden İpotek Bedelinin İpotekli Alacaklıya Ödenmesi (ya da İpotekli Taşınmazın Alacağına Mahsuben İpotekli Alacaklıya Satılması ve Daha Sonra Sıra Cetveli Düzenlenmemesi) Halinde Diğer Alacaklılar Tarafından Yapılacak İşlem Nedir?

C- İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetvelinde, İpotekli Alacaklının İpoteği “Teminat İpoteği” Olmasına Rağmen, Bu İpotek “Ana Para İpoteği” Olarak Algılanarak, Sıra Cetveli Buna Göre Düzenlenirse, Aynı Taşınmaz Üzerinde Haczi Bulunan Alacaklılar Bu Sıra Cetveline Karşı Nereye ve Ne Zaman Başvurabilirler?

D- İpotek Akit Tablosunda “… Bugüne Kadar Yaptığı ve Yapacağı Alışverişten Doğmuş ve Doğacak Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere 300.000.000.000 TL. Bedelle…” ve Devamında da “İpotek Alacaklısı …’nın İpotek Verenden Alacaklı Olduğu 300.000.000.000 TL. Paranın Vade Tarihi 15.9.2005’tir.” İbarelerinin Bulunması Halinde Bu İpotek “Ana Para İpoteği” mi Yoksa “Teminat İpoteği” mi Sayılır?

E- İpotek Bedelinin, Sıra Cetveli Düzenlenmeden İpotekli Alacaklıya Ödenmesinden Sonra, Başka Alacaklıların Açtığı Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde, Lehine Karar Verilen Alacaklı Parasına Nasıl Kavuşacaktır?


A- Uygulamada “satışa konu taşınmaz üzerinde ipotek bulunması ve halinde satış bedelinin ancak ipotekli alacaklının alacağını karşılaması yani taşınmaz üzerinde haczi bulunan diğer alacaklılara ödeme yapılması ...