İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI (İİK. mad. 133/I)

İİK. m.133/I Uyarınca, Alıcının İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Neden Olduktan Sonra, İcra Dairesince “Alıcıdan Önce En Yüksek Teklifte Bulunmuş Olan Kişiye, Taşınmazı Teklif Ettiği Bedelle Alıp Almayacağı” Konusunda Ne Kadar Süre İçinde Muhtıra Göndermesi Gerekir?


“İhale bedelinin süresinde yatırılmaması üzerine”, ihaleyi kendiliğinden bozan icra memurunun, alıcının ihaleye katılmak için yatırmış olduğu teminat akçesini (İİK. m.124/III) alıkoyup, bozulan ihalede, ...