İLÂMIN BOZULMASI VE İCRANIN İADESİ (İİK. mad. 40) 

İcra Takibine Konu Yapılmış Olan İlamın, Yargıtayca Bozulması ve Yerel Mahkemece Bozmaya Uyulmasından Sonra, Bozma Çerçevesinde Yeniden Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda, Davacı-Alacaklının Belirlenen Alacağının, Davalı-Borçlu Tarafından, Davacı-Alacaklı Vekiline Haricen Ödenmesi ve Davacı-Alacaklı Vekilinin “Kendilerine Yapılan Ödeme Sonucunda Alacaklarının -Bozma Kararında Belirtilen Faiz Oranlarına Göre Yeniden Hesaplanarak- Ödendiğini” Bildirmesi Üzerine, Mahkemece “Davaya Konu Alacakların -Bilirkişi Raporu Çerçevesinde- Faizleriyle Birlikte Tamamen Davacıya Ödendiği Anlaşıldığından, Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına, Fazla Taleplerin Reddine....” Şeklinde Karar Verildikten -ve Bu Karar Davalı-Borçlunun Temyizine Rağmen Yargıtayca Onanmak Suretiyle Kesinleştikten- Sonra; Davacı-Alacaklının Bozulan İlk Yerel Mahkeme Kararının Takibe Konu Yapıldığı İcra Dairesine Başvurarak; O Dosyadaki -Özellikle- “Vekalet Ücreti”nin, Hesaplanan “Harç” ve “İcra Giderleri” İle Birlikte Ödenmesi İçin Davalı-Borçluya “Bakiye Borç Muhtırası” Göndererek Ödenmesini İsteyebilir mi?


Mütalâa konusu uyuşmazlıkta; davacı-alacaklı ö n c e …. İş Mahkemesi’nin 2003/…. E. sayılı açtığı davada “toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fark alacaklarının tahsilini” istemi ...