KONU: Tasarrufun İptali Davası (İİK.m. 277 vd.)

a)“Borçlunun ‘borçlandıktan sonra’ değil, ‘borçlandığı gün’ yaptığı tasarruflar hakkında” tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

b)“Borçlunun, aynı kişiye ‘önce (3), ertesi gün de (1) taşınmazını satması’ ve ‘sattığı taşınmazları uzunca bir süre kullanmaya devam etmesi’  hayatın olağan akışına uygun bir davranış mıdır yoksa yapılan tasarrufun iptaline neden olabilecek bir davranış” mıdır?

c)“Borçlunun, sattığı taşınmazların rayiç değerini değil, belediyede emlak vergisine esas olmak üzere gösterilen değeri ‘satış bedeli’ olarak göstermesi” tasarrufun iptalini önler mi?


Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I-«Haciz ...