TAKSİRATLI İFLÂS (İİK. mad. 310; TCK. mad. 162), HİLELİ İFLÂS (İİK. mad. 311,  TCK. mad. 161)   

Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Unsurları Nelerdir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun İşlendiği Tarih Hangi Tarihtir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Maddi Unsurunu Teşkil Eden Hareketler Nelerdir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Manevi Unsuru Nedir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçuna İştirak Mümkün Müdür? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Sabit Görülmesi Halinde Verilecek Cezanın Paraya Çevrilmesi Mümkün müdür?


Aşağıdaki konular hakkındaki hukuki mütalâam ilişikte sunulmuştur:

A- İşlem tarihinde yakın akrabası olan borçludan satın aldığı taşınmazlar hakkında daha sonra, alacaklı bankaların ...