ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (İİK. mad. 89)

İİK. mad. 89/1'e Göre Gönderilen “1. Haciz İhbarnamesi"ne İtiraz Ederek “Takip Borçlusunun Kendisinde Hiçbir Hak ve Alacağı Bulunmadığını" Bildiren Üçüncü Kişiye Karşı, Takip Alacaklısının İİK. mad. 89/IV Uyarınca Açtığı Tazminat Davasında, Davalı Üçüncü Kişinin Ticari Defterleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptıran Mahkemenin, Bilirkişinin “İnceleme Yaptığı Davalının Ticari Defterlerinde Kapanış Tasdikinin Bulunmadığını” Belirtmesine Rağmen, Sadece Raporun Sonuç Kısmında Yer Alan “Davalı Şirketin, Defter Kayıtlarına Göre, Dava Dışı Takip Borçlusuna Herhangi Bir Borcunun Kalmadığına” İlişkin Beyana İtibar Ederek, “Açılan Tazminat Davasının Reddine” Karar Vermesi İsabetli Sayılabilir mi?


Bilindiği gibi; alacaklı, İİK. mad. 89/I'e göre “(1.) haciz ihbarnamesi” gönderilen üçüncü kişinin -7 gün içinde- “icra dairesine verdiği cevabın (yaptığı itirazın) doğru olmadığını ...