SAHTELİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72, HMK. mad. 209/1)

A- 1.10.2011 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Bulunan 6100 sayılı HMK. Döneminde Başlatılmış Bulunan İcra Takibi Sırasında, Dava Konusu Senet Hakkında Açılmış Bulunan “Sahtelik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası”nda 6100 sayılı HMK. mad. 209/I Uyarınca -Önceki HUMK.’nun 317. Maddesindeki Koşullar Aranmaksızın- Ticaret Mahkemesince veya İcra Mahkemesince -Teminat Alınmaksızın- “İcra Takibinin Durdurulmasına” Karar Verilip Verilemeyeceği-

B- Bir Limited Şirketin Yetkili Temsilcisi (Müdürü) Konumunda Bulunan Kişi Tarafından -Yetki ve Görevi Kötüye Kullanılarak- Şirketle Herhangi Bir Ticari veya Kişisel İlişkisi Bulunmayan -Uzaktan Akrabası Olan, İstanbul’da Küçük Bir Çay Ocağı İşleten, Kirada Oturan, Vergi Kaydı ve Banka Hesabı Bulunmayan, Muhtelif Suçlardan Sabıkası Olan- Bir Kişi Lehine, Sanki O Kişice Şirkete Borç Para Verilmiş Gibi, 3.250.000,00 USD. (Yaklaşık On Trilyon Türk Lirası) Kıymetinde Bir Bono Düzenlenmiş Olması Halinde; Senedi Düzenleyen Şirket Eski Yetkilisi (Müdürü) Bakımından SAHTE SENET DÜZENLEME (TCK. mad. 204/1) ve Lehine Senet Düzenlenen, Senedi İcraya Koyan Kişi Bakımından Da SAHTE SENEDİ BİLEREK KULLANMA Suçları Oluşur mu?

C- Eğer “Takip ve Dava Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu” Kabul Edilerek Senedi Düzenleyen Kişi Hakkında “Sahte Senet Düzenleme Suçu”ndan Dolayı, Lehine Senet Düzenlenen ve Bu Senede Dayanarak Takipte Bulunan Alacaklı Hakkında “Sahte Senedi Bilerek Kullanma Suçu”ndan Dolayı Kamu Davası Açılırsa, Bu Durum Başlamış Olan İcra Takibini Nasıl Etkiler?

Başka Bir Deyişle; Bu Durumda İcra Takibinin -Teminatsız- Durdurulması Mümkün Olur mu?

Bunun İçin; Doğrudan İcra Müdürlüğü’ne mi, Bu Müdürlüğün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi’ne mi, Yoksa “Sahtelik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası”nın Açıldığı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne mi Başvurulması Gerekecektir?


Bilindiği gibi; yürürlükten kalkmış bulunan 1086 sayılı HUMK.’nun 317. maddesinin “Sahtelik iddiası 308. madde ile mevaddı müteakibesi ahkamına tevfikan tetkik olunur. Sahteliği iddia kılınan senedin ehlihibre m ...