TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarında; davacının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olması gerektiği” kuralının içeriği-


I- Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«H ...