AYNI DERECEYE DAHİL ALACAKLILARDAN BİRİNİN SATIŞ İSTEMESİ (İİK. mad. 107)

Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birisinin Satış İstemesi Durumunda, Diğer Alacaklıların da Satış İstemesine Gerek Var mıdır?


Bilindiği gibi; aynı taşınır/taşınmaz mal üzerinde, birden çok -kesin haciz sahibi- alacaklı varsa, «her alacaklı bulunduğu (bağlı olduğu) derece adına» satış isteminde bulunabilir (İİK. mad. 107).

İlk haczi koydu ...