Arama
Kitap Duyurusu paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin 'Makale ve İnceleme Yazıları', 'Hukuki Mütalâalar' ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları (Ücretsiz Kitap Duyurusu)
Sevgili Meslektaşlarıma...
Seminer Duyurusu paylaşıldı
Aile Hukuku Semineri
Av. Öznur Taş Anısına
7 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Borçlunun alacağını babasına temlik etmesi- Tasarrufun iptali- Ticari örfe dayalı ödeme olgusu- Dava dışı şirketlerin ticari defterlerinde inceleme yapılması gerekir mi?
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının kesin hüküm hâlini almamış derdest dosyalar yönünden uygulanması zorunlu olduğundan, borçlunun temliknameye dayalı olarak alacağını babasına temlik etmesi işleminin İİK 278/III-1 gereği bağışlama hükmünde kabul...
8 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Sıra cetveline ilişkin şikayet- Taleple bağlılık- Usuli kazanılmış hak-
Sıra cetveline ilişkin şikayet üzerine, icra mahkemesince sıra cetvelinin iptaline karar verilmekle yetinilmesi gerektiği, yeniden sıra cetveli düzenlenerek karar verilmesinin hatalı olduğu- Şikayetçi, şikâyet dilekçesinde yalnızca yapılan sıra cetve...
8 gün önceHGK. İçtihat paylaşıldı
Yabancı hakem kararı- Tanıma ve tenfiz istemi- Ceza mahkemesi kararının etkisi- Kamu düzenine aykırılık-
Kesinleşen ceza mahkemesinin beraat kararında, yabancı hakem kararına konu maddi vakıanın hukuki uyuşmazlık olarak nitelendirilmesi sonrasında bununla ilgili herhangi bir tespite yer verilmemiş olması ve taraflar arasında düzenlenen tahkim şartındaki...
10 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Avans (TBK 406/son)- Davalının kendisine ödenen parayı iade etmemesi- Doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış hareket- Güven ilişkisinin sarsılması- İş K. m. 25/(II)-(e) uyarınca haklı nedenle fesih- Son çare- Ölçülülük- Orantılılık-
Avansın (TBK 406/son) istenebilmesi için zorunlu bir ihtiyacın bulunması, işverenin avansı hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda bulunması ve işçinin hizmetiyle hak ettiği günlerin toplamı kadar avans talep edebilmesi koşullarının birlikte gerçekleş...
11 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi- Dava dışı arsa sahibinin borçları nedeniyle bankalarca konulan hacizler- Davalı bankaların iyiniyetli kabul edilmelerinin mümkün olup olmadığı- Davalı alacaklı bankaların araştırma ödevi- Haciz şerhlerinin kaldırılması istemi-
Hacizlerin konulduğu tarihlerde taşınmazlar dava dışı arsa sahibi adına kayıtlı olup, tapuda kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin herhangi bir kayıt ya da şerhin bulunmadığı bir aşamada, arsa sahibinin kefil olduğu dava dışı şirketlerin bankalar...
14 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız fiil- TBK m. 19 uyarınca muvazaa iddiasına iptal davası- Hukuki yarar- Davacının davalı borçludan alacaklı olması gerekliliği-
TBK 19 uyarınca muvazaa iddiasına dayalı olarak dava açılabilmesi için davacının icra takibine geçmesi ve aciz belgesi almasına gerek olmasa da davacının bu davayı açmakta hukuki yararı olması için diğer dava koşullarının yanında davacının davalı bor...
15 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maden ruhsatı haczi- İşletmeyle bütünlük arz eden menkullerin haczi-
Maden ruhsatına haciz konulduktan sonra aynı dosyadan maden işletmesi ile bütünlük arz eden mahcuzların haczedildiği- Maden işletmesiyle bütünlük arz eden menkullerin haczinin aynı alacak için icra dosyasında yapılan tamamlama haczi niteliğinde olduğ...
16 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Soruşturma kapsamında el konulan teknenin yediemine teslimi- Saklama hizmeti ve ücreti- Hapis hakkı-
Mahkeme kararıyla el konulan tekne saklanması için kendisine teslim edilen şikayetçi yedieminle Adalet Bakanlığı arasında genel anlamda saklama sözleşmesinin kurulduğu- Ücret ödenmesi konusunda sorumluluğun Adalet Bakanlığı veya tekne malikinde olup ...