Arama
1 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hizmet alım sözleşmesi- 4735 s. Kamu İhale Sözleşmesi K. mad. 24-
Taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat bedelinin tahsili istemi- 4735 s. Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu mad. 24, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksikliği ve işin tasfiyesine ilişkin olup, son fıkrasını...
2 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki sözleşmesi-
Her ki taraf tacirse yapılan yetki sözleşmesindeki mahkemenin "münhasır" yetkili kabul edileceği- Davacının tacir olmadığında gözetildiğinde yetki sözleşmesine değer verilemeyeceği-
3 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaaya (TBK. 19) dayalı iptal davası- "Tüm kayıt malikleri" yönünden muvazaa olgusu- Davanın bedele dönüşmemesi-
TBK. 19 gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı açılan iptal davasında, borçlu tarafından ilk satış yapılan şahıs ve varsa diğer satış yapılan şahıslarında davaya dahil edilip taraf teşkilinin sağlanması gerektiği- Mahkemece "dava konusu aracı sat...
5 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İhale konusu taşınmazın KDV oranının %18 olarak belirlenmesi- İhalenin kesinleşmesi- Alıcının KDV ödeme yükümlülüğü- KDV oranı ile ilgili şikâyet- Hakkın kötüye kullanımı-
Kamu düzenine ilişkin konularda taraf iradelerinden bağımsız şekilde direnme kararı verilmesinin mümkün olduğu- İhale alıcısı ihale şartlarını ve icra dairesince KDV oranının %18 olarak belirlendiğini bilerek ihaleye katıldığından, herkes için kesinl...
6 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhale bedelinin aslında borçlu tarafından ödendiği iddiası- Namı müstear-
Davacı "ihalenin muvazaalı olduğunu" değil, ihaleye "borçlu hesabına", "borçlunun çalışanı" olan davalı üçüncü kişi tarafından girilerek, bedelin aslında borçlu tarafından ödendiği iddiasında olup, borçlu adreslerinde yapılan hacizlerde, borçlu çalış...
8 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Teminat karşılığı ihtiyati haczin kaldırılması talebi- İhtiyati haczin kaldırılması talebinin, mahkemece reddine dair verilen kararların incelenmesi-
Davanın reddine dair verilen kararın Yargıtay denetiminden geçerek esastan bozulması halinde, dosyadan (İİK. mad. 281/II gereğince) verilen ihtiyati haczin, davalı tarafından kaldırılması talebinin, mahkemece reddine dair verilen kararların incelenme...
10 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satım konusu malın teslim edilmemesi nedeniyle bedele mahsuben verilen çekler nedeniyle açılan menfi tespit davası- Mal teslimi- İspat yükü- Karşı tarafın defterleri- HMK. 222/5-
Satım konusu malın teslim edilmemesi nedeniyle bedele mahsuben verilen çekler nedeniyle açılan menfi tespit davasında, malı depolayan dava dışı şirketin beyanı dışında malın teslimine dair hiç bir delil bulunmadığı görülmekle, mahkemece "davalının, d...
12 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava, tıbbi kurallara aykırı diş tedavisinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi
Tıbbi kurallara aykırı diş tedavisinden kaynaklanan tazminat istemli davada, ulaşım giderlerinin mahalli piyasa rayicine göre tespit ettirilmesi, davalının maruz kaldığı dişindeki eksilme ve kesilmelerin eski hale getirilmesi ve tedavisi için gerekli...
12 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale tarihinde henüz icra mahkemesinde "icranın geri bırakılması" yargılamasının devam etmesi-
Usulüne uygun biçimde gerçekleşen ihaleden sonra icra takibinin iptal edilmesi, icranın geri bırakılması veya alacaklının takip dosyasından feragat etmesi halinde dahi bu hususların ihalenin feshi nedeni yapılamayacağı- İcra mahkemesine yapılan itira...
16 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan tazminat davası-
Yüz germe ve gerekse yağ dokusu alınması ile ilgili davacı isteminin davalı doktor tarafından "daha güzel bir görünüme kavuşturulacağı" yönünde bir garanti verilmesi niteliğinde olduğu, hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun olmasının yeterli olmadı...