Arama
7 saat önceİzmir BAM 13. HD. kararı paylaşıldı
İtirazın kaldırılması ve tahliye istemi- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar- EURO cinsi takip- İcra dosyasına sunulan itirazın içeriği-
İİK. 269/c uyarınca itirazın kaldırılması ve tahliye istemiyle açılan davada, davalı "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ kapsamında TL ile ödeme zorunluluğu söz konusuyken, EURO cinsi takip ile bakiye alacak beli...
1 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi- Sözleşmenin tasfiyesi- İnşaat bedeline hükmedilmesi- Geriye etkili fesih kararı- Usul ekonomisi- Usuli müktesep hak-
Bozmadan sonra; yüklenici-davalı, sözleşmenin tasfiyesi ve mahsubu mahiyetinde “inşaat bedeline hükmedilmesini” talep etmesine rağmen; mahkemenin “...inşaat bedelinin geriye etkili fesih kararı kesinleştikten sonra talep edilebileceği…” gerekçesiyle ...
2 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca itirazdan sonra haricen ödeme- İtirazın iptali davası- Hukuki yarar- İcra inkar tazminatı ve vekalet ücreti hesabı-
İcra takibinden ve borca itirazdan sonra ancak itirazın iptali davası açılmasından önce haricen asıl alacak tutarının davacı-alacaklıya ödenmesi durumunda, alacağın takip tarihinden davalının ödeme yaptığı tarihe kadar işlemiş olan faiz ve masrafları...
5 gün önceAYM Kararı paylaşıldı
HMK. m. 377/1 fıkrasının bentlerini bağlayan hükmünün “…her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.” bölümünün iptaline ilişkin AYM kararı-
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 377. maddesinin (1) numaralı fıkrasının bentlerini bağlayan hükmünün “…her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.” bölümünün anılan fıkranın (e) bendi yönünden Anayasa’ya ay...
6 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğu-
Arabuluculuk dava şartının, arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetinin sonlanması hâlinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği-
7 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu düzeni- İflas davaları- Dava şartı arabuluculuk-
Kamu düzeni ile ilgili olduğu ve tarafların serbest tasarrufuna terk edilemeyeceği tartışmasız olan iflas davalarına ilişkin uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamında olmadıkları-
8 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser sözleşmesi- Kur farkı alacağı- Ödeme aracı olan çekin TL olarak düzenlenmesi
Taraflar arasında temel ilişki yabancı para cinsinden kurulmuş olup, "vadeli ödemelerin TL cinsinden yapılması halinde kur riskinin (kur farkının) müşteriye ait olduğu" açıkça sipariş onay formunda kararlaştırıldığından, fatura tarihindeki kur ile öd...
8 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
İtirazın iptali davası- İstinaf kesinlik sınırı-
Takip talebinde belirtilen ve itirazın iptali davasına konu edilen "asıl alacağın" istinaf kesinlik sınırı olarak esas alınacağı-
9 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
İş kazası- Manevi tazminat alacağı- Takas
Manevi tazminat alacağı, alacaklının rızası olmadan takas edilemeyecek alacaklardan mıdır? Borçlunun takas talebinin kabulünün gerekir mi?
11 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dal merkezi ruhsatının devri- Tasarrufun iptali
Dal merkezi ruhsatının devri, ticari işletme devri veya önemli bir kısmının devri niteliğinde sayılır mı? Ruhsatın aynı sektördeki (dahili davalı) işletme tarafından alınması tasarrufun iptali davasında nasıl değerlendirilmelidir?