Arama
20 saat önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
Haciz İhbarnamesi- Hukuki Yarar
Uyuşmazlığın borçlunun 3. kişilere gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptali istemine ilişkin şikayet niteliğinde olduğu, İİK'nun 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişin...
20 saat önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz itirazlarını inceleme görevi- Usulü kazanılmış hak- Maddi hata- Meslek kodunun değiştirilmesi- İdareci primi alacağı-
Özel Dairenin bozma kararı, önceki bozmayı ortadan kaldıracak nitelikte olduğundan bozma kararına uyularak verilen hükmün temyiz incelemesinin HGK tarafından yapılması gerektiği- Birinci veya ikinci bozma kararı lehine bir doğruluk veya kesinlik kari...
1 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili- Kamu düzeni- İstinaf sebepleri-
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında; istinaf sebebi olarak sadece zemin bedelinin yüksek belirlendiğine ilişkin itirazların ileri sürüldüğü, buna karşılık davacı idare vekili tarafından yapı bedeline yönelik herhangi bir itirazda bulun...
2 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz mahallinde evrak araştırmasının sınırları-
Haciz mahalline gelindiğinde söz konusu mahal açık olup borçlunun hazır olduğu, ayrıca 3. kişi şirket vekilinin de istihkak iddiasında bulunduğu, ancak adresin kapalı olması nedeniyle çilingir marifetiyle adrese girilerek haciz işlemi yapılması halin...
2 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Konkordato projesinin tasdiki- Tasdik kararını istinaf hakkı-
Konkordato projesinin tasdiki istemli somut uyuşmazlıkta; İİK’nın 305/b maddesindeki tasdik şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle konkordato tasdik talebinin reddine karar veren mahkeme kararına itiraz edildiği- İİK’nın 308/a maddesinde kanun yoluna ...
3 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari işletmenin devri nedeniyle tasarrufun iptali- Terditli dava- Davaların tefriki-
Alacak ve tasarrufun iptali taleplerinin tefrik edilmesinin gerekip gerekmediğine ilişkin davada, üçüncü kişinin işletmeyi devraldığı iddiasıyla sorumluluğu ve İİK 280/III'üncü maddesi uyarınca ticari işletmenin devri nedeniyle vakıa olarak tasarrufu...
6 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz kesinlik sınırının belirlenmesi-
İşyeri hekimliği ücret alacağına ilişkin davada temyiz incelemesine konu miktar direnme kararının verildiği tarih itibariyle kesinlik sınırının altında kaldığından, temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesinin gerektiği- "Kesinlik sınırı belirlenir...
7 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada, murisin taşınmazını sadece bir görünüş yaratmak için değil de samimi olarak bakım temini için ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle devrettiği, diğer mirasçılarından...
8 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Rekabet yasağı- Hizmet sözleşmesi- Cezai şart
Rekabet sözleşmesine aykırılık sebebiyle cezai şart talepli davada, hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulunun geçersiz olacağına dair TBK.’nin 420/1 maddesi hükmünün, taraflar arasındaki rekabet yasağı sözleşmesine uygulanma i...
9 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit davası- Davacının sahte imzayla çek tedavüle koymayı alışkanlık haline getirip getirmediği-
Davacı şirketin müşterek imzalardan birisi sahte olarak atılmış 7 adet çek bedelini imza itirazında bulunmaksızın ödemesinin davacının sahte imzayla çek tedavüle koymayı alışkanlık haline getirip bu durumu benimsendiği şeklinde yorumlanamayacağı- Söz...