Arama
Kitap Duyurusu paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin 'Makale ve İnceleme Yazıları', 'Hukuki Mütalâalar' ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları
Sevgili Meslektaşlarıma...
10 saat önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
Üçüncü kişinin -İİK 276 kapsamında- icra memurluğunun tahliye işlemini iptali talebi-
Tahliye taahhütnamesine dayanılan takip talepnamesinde dayanak olarak kira sözleşmesi gösterilmediği gibi, daha sonra dosyaya giren kira sözleşmesinin üzeri çizilerek tasdik edilip açıkça takip dayanağı olmaktan çıkarıldığı- Tahliyesi için gidilen ma...
13 saat önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
Hacizli taşınmazın satın alınması- Üçüncü kişinin ihtiyati haczin kaldırılması istemi- İcra takibinde talep edilen alacak ile tapu kayıtlarındaki miktarın farklı olması-
Taşınmazları hacizle yükümlü olarak iyi niyetle satın alan şikayetçi üçüncü kişinin, tapu kayıtlarında belirli olan ve kesinleşen haciz miktarı üzerinden sorumlu olduğu- Alacaklının icra takibinde talep ettiği miktar (300.000 USD), tapu kayıtlarına ş...
1 gün önceHGK. İçtihat paylaşıldı
Önalım hakkı- Paylı mülkiyet- Muris- Hak düşürücü süre-
Önalım hakkının eskisi gibi irade bildirimi ile değil ancak alıcıya karşı dava açılarak kullanılabileceği- Yasal önalım hakkının kullanılması için öngörülen üç aylık hak düşürücü sürenin; satışın, önalım hakkı sahibine alıcı veya satıcı tarafından no...
2 gün önceHGK. İçtihat paylaşıldı
Tenkis Davası-Saklı Payın İhlali-Sağlararası Tasarruf İşlemi
Yargıtayın maddi hukukun doğru olarak uygulanıp uygulanmadığı yönünden mutlak denetim yetkisi olduğu, yargıcın davanın özünü oluşturan somut sorunun değerlendirilmesinde yanlışlık yapmasının kararın bozulma nedeni olduğu- Sağlararası tasarrufun tenki...
2 gün önce1. HD. İçtihat paylaşıldı
Tanık- Taraflarca getirilme ilkesi- Hakimin sorumluluğu- Keşif harç ve avansı-
Hukukumuzda tanıkların taraflarca hazır edilmesini zorunlu kılan bir kural bulunmadığı- Hâkimin olaylara, adalet hizmetine çözüm odaklı yaklaşması, şekilci olmaması gerektiği- Keşif harç ve avansının kısa süreli farkla tamamlanmış olmasından dolayı k...
5 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Dava ve ıslah dilekçelerinde ileri sürülen maddi vakıalar gözetildiğinde davanın hukuki nitelendirmesi- Hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası- İnançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası-
İlk derece mahkemesince hile hukuksal nedenine dayalı olarak karar verilmesi üzerine davalı vekilince yapılan istinaf başvurusu BAM tarafından esastan inceleme yapılmak suretiyle kabul edilerek davanın reddine karar verilmişse de, o tarihte yürürlükt...
6 gün önce3. HD. İçtihat paylaşıldı
Sulama bedeli- Su rejimi- İcar sözleşmesi-
Sulama bedellerinin tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin davada; yeraltı suyu kullanımının su rejimini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle su kaynağı dışındaki diğer cazibeli sular ile sondaj sularının ücretlendiri...
7 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Yabancı mahkemece verilen boşanma kararı- Mal rejiminden kaynaklanan alacak davası- Zamanaşımı-
Yabancı mahkeme kararı ile boşanmalarına karar verilen eşler arasındaki mal rejiminden kaynaklanan alacak davasında zamanaşımı süresinin, yabancı mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren başlayacağı- "Yabancı mahkemece verilen boşanma kararın...
8 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Vasiyetnamenin tenfizi sebebine dayalı tapu iptali ve tescil istemi- Zamanaşımının başlangıcı-
Vasiyetname ve içeriğini usulüne uygun tebliğ yoluyla ...1997 tarihinde öğrenen davacı için 10 yıllık zamanaşımı süresinin de bu tarihte işlemeye başladığı, 743 s. TMK 580 (4721 s. TMK 602) uyarınca, vasiyet alacaklısının dava hakkının kural olarak ö...