Arama
1 saat önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bilinen son adres- Usulsüz tebligat- Kararın dokuz yıl sonra tebliği- Dürüstlük kuralı- Hakkın kötüye kullanılması-
Davacının duruşmada bildirdiği adres “Bilinen son adres” olduğuna göre, kararın bu adres yerine, mernis adresine Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebliğinin usulsüz olduğu ve kesinleştirme işlemi geçersiz olduğundan, davacının temyiz talebini...
21 saat önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mülkiyet hakkından kaynaklanan müdahalenin men’i ve ecrimisil talebi- Temelden (topraktan) satış-
Henüz inşaat halinde olan tamamlanmamış binadan bağımsız bölüm edinmeyi amaçlayan "topraktan satış" "temelden satış" şeklinde isimlendirilen satışlarda alıcının, arsanın gerçekte yükleniciye ait olmadığını, kat karşılığı inşaat yapılmasının amaçlandı...
1 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Borcun doğum tarihi
Mahkemece "tasarrufun iptali davasına dayanak yapılan takibe konu çeklerden tarihi en erken olanına göre iptali istenen tasarrufların, borç doğmadan önce yapıldığı" kabul edilmişse de, davacı-alacaklı ile davalı borçlu arasındaki temel ilişkinin çok ...
1 gün önce4 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararı- Yargılama giderleri
Evlilik birliği devam ederken üçüncü kişiyle birlikte olma iddiasına dayalı manevi tazminat istemine ilişkin davada davalılardan biri hakkında görevsizlik kararı verildiğinden, görevsizlik kararı verilmesi üzerine yargılama giderlerine görevli mahkem...
4 gün önce9 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Fesih- İşten toplu çıkarma-
Fesih bildiriminin yazılı yapılması ve toplu çıkarımlarda dahi kişiye özgü ve yazılı olmasının zorunlu olduğu ve haklı fesih halleri hariç fesih bildiriminin yazılı yapılmaması feshi başlı başına geçersiz kılacağı- Somut uyuşmazlıkta, işveren tarafın...
5 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalı makinenin kurtarma masraflarının tahsili istemi-
Davacı tarafından balçıklı toprağa batan sigortalı iş makinası için yapılan masrafların makina korunması, kurtarılması ve nakline ilişkin olduğu, olayın oluşumu ile örtüştüğü, bu çalışmalara ilişkin faturalarda belirtilen birim fiyatların serbest piy...
6 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasın reddi- Şikayet- Borca itiraz-
Mirasın reddine ilişkin mahkeme kararının, icra takibinin kesinleşmesinden önce alındığı hallerde, mirasın reddi nedeniyle borçtan sorumlu olunmadığına ilişkin iddianın, "borca itiraz" olduğu ve ödeme emrinin tebliği üzerine takibin şekline göre yasa...
7 gün önce17 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Aynı kişinin kendisine karşı alacaklı ve borçlu olması- Borcun sona ermesi-
Aynı tüzel kişinin işleteni olduğu iki aracın maddi hasarlı trafik kazasında alacaklı ve borçlu sıfatları aynı kişide ve aynı malvarlığı kesiminde birleşmesi halinde borç sona erer mi?
8 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi üzerinde hapis hakkı- Hapis hakkına yönelik şikayet veya itirazlar- Haciz işleminin iptali-
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibinde alacaklının başvurusu ile icra müdürlüğünce aynı tarihte tamir amaçlı tersanede bulunan gemi üzerinde hapis hakkı uygulanması ve hapis hakkına istinaden geminin fiilen haczedilip hapis...
9 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşveren feshi- Kıdem, ihbar tazminatı-
İşçiye, iş akdinin 1 ay sonra feshedileceğinin önelli fesih bildirimi ile tebliğ edildiği ve işverenin bu fesih bildiriminde haklı neden göstermediği, işçinin kendisine tanınan ihbar süresinde çalışmaya devam ederken işverenin bu defa ihtarname gönde...