Arama
11 saat önce19. CD. İçtihat paylaşıldı
Karşılıksız çek düzenleme suçu- Şikayet
Karşılıksız çek düzenleme suçunda şikayet hakkının; çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile "karşılıksızdır " işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda "karşılıksızdır" işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru...
3 gün önce19. CD. İçtihat paylaşıldı
Konkordato- Karşılıksız çek
Konkordatonun tasdik kararıyla birlikte şirket yasal temsilcilerinin ileri tarihli olarak düzenledikleri çeklerin bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız çıkması halinde cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceği, konkordatonun reddine karar verilmesi hal...
3 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilik birliği içerisinde sahip olunan gayrimenkullerin muvazaalı devri- Görevli mahkeme-
Evlilik birliği içerisinde sahip olunan gayrimenkullerin boşanma davası neticesinde doğacak tazminat haklarını bertaraf etmek için muvazaalı olarak satıldığından tapu kaydının iptali ile davalı adına kayıt ve tescili, taleplerinin kabul edilmemesi du...
3 gün önceKonferans (Canlı Yayın) Duyurusu paylaşıldı
"Tasarrufun İptali Davaları" Canlı Yayını
28/05/2020 tarihinde (bugün) saat 15:00'da yapılacak olan "Tasarrufun İptali Davaları" konulu canlı yayını izleyebilirsiniz.
5 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TMSF lehine getirilen yirmi yıllık zamanaşımı süresi- İcra takip dosyanın SEKA’ya gönderilmesi- İcranın geri bırakılması-
Anayasa Mahkemesince "TMSF lehine getirilen yirmi yıllık zamanaşımı süresinin geçmişe etkili olacağına" yönelik düzenlemenin iptal edildiği- 1999 yılında itirazın iptaline hükmedildiği, 2011 yılında temlik alan alacaklı vekilinin icra takip dosyasın...
7 gün önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
İhalenin feshi davası- Kabul
İhalenin feshi istemi HMK'nin 308/2. maddesinde belirtilen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir dava olmadığına göre, ihalenin feshi davalarında davayı kabul mümkün olup, kabulün hukuki sonuç doğurması için, borçlu tarafından yap...
10 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan tazminat- Davalıların kendi iç ilişkilerinin üçüncü kişi davacıya etkisi-Vekalet Ücreti- Dava Açılmasına Sebebiyet Verme- Feragat-
Trafik kazası nedeni ile tazminat istemine ilişkin davada, davalı şirketler kendi aralarındaki sözleşmeye göre bazı yükümlülüklerini belirlemiş olsalar da, bu hükümler davalıların kendi iç ilişkilerini düzenlemekte olup, zarar gören üçüncü kişi konum...
10 gün önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali
Takibe konu belgenin, kambiyo senedi niteliğini haiz olmaması, İİK'nun 170/a maddesi hükmü gereğince takibin iptali sebebi ise de, aynı maddenin son fıkrası uyarınca; her ne suretle olursa olsun borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise, icra mahkem...
11 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yaşlılık Aylığı- Kuruma Başvuru-
Davacının yaşlılık aylığı talebi ile açtığı davanın esasının incelenebilmesi için, dava açılmadan önce davalı Kurum'a yaşlılık aylığı başvurusu yapmış olması gerektiğinden, davacının dava tarihi itibariyle Kuruma yaşlılık aylığı başvurusunda bulunmam...
13 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usuli kazanılmış hakkın istisnaları-
"Mahkemenin görevi ile ilgili olması, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeni bir içtihadı birleştirme kararının çıkarılmış olması, karar henüz kesinleşmeden geçmişe etkili olarak çıkarılan bir kanun hükmünün bulunması, bir kanun hükmünün Anayasa Mah...