Arama
HGK İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları- Tanık beyanı- İşyeri giriş-çıkış kayıtları- Taraflarca getirilme ilkesi-
Fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin davada, işe giriş çıkış kayıtlarının davalı işyerinden getirtilmesi gerektiği belirtilmişse de davalı tarafça ibraz edilmeyen kayıtların mahkemece re’sen getirtilmesinin taraf...
2 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Muris muvazaası- Bilirkişiye başvurulması- Kesin süreye uyulmadığından davanın reddi
Temliklerin muris muvazaası nedeniyle geçersiz olup olmadığı hususunun hâkim tarafından çözümlenmesi gerektiği, bilirkişiye başvurulmasının hatalı olduğu ve bu durumda davacı tarafa bilirkişi ücretini yatırması için verilen süre ve buna bağlanan sonu...
3 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı boşanma- Tazminat talebi olmadığına dair beyanlar- Edinilmiş mallara katılma mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı-
Anlaşmalı boşanma protokolünde "eşlerin birbirlerinden başkaca maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır” şeklindeki beyan ve ifadenin, edinilmiş mallara katılma mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkını kapsamadığı-
4 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Adi senedin düzenleniş nedeninin talil edilmesi- İspat yükü-
Davaya konu senedin bononun “keşide tarihi”ni taşımaması nedeniyle adi senet niteliğinde olduğunun kabulü gerektiği- Davacı alacaklı Savcılık ifadesinde "senedin elden borç olarak verilen para karşılığı düzenlendiğini" açıkladığından, malen kaydının ...
6 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yaptığı harcamaların davacının iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığının kabul edilip edilemeyeceği-
Davacı "müşterek çocuğunun özel okulda okuyabilmesi ve davalının bu yöndeki talebi üzerine, iştirak nafakası borcundan çok daha fazlasını nafaka borcuna mahsuben ödediğini" ileri sürmüşse de, davalı bu konuda aralarında bir anlaşma olduğu iddiasını k...
10 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası (İİK 342)- Suça iştirak- El atmanın önlenmesi ilamının icrası-
Suça iştirak edenlerin İİK 342 uyarınca cezalandırılabileceği- El atmanın önlenmesine dair kararın icra dairesi tarafından infaz edilmesinden sonra sanıkların "tel çiti kaldırmak" suretiyle atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığından, sanıkların mahkum...
10 gün önce11. HD.(İÇTİHAT) paylaşıldı
Kefilin borcu ödemesi- Sebepsiz zenginleşme- Asıl borçlunun temerrüt tarihi-
Kefilin kambiyo takibindeki asıl borçlunun borcunu ödediği tarihte sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği ve davalı asıl borçlunun temerrüde düştüğü, iyiniyetli olduğunu ispatlayamayan davalı asıl borçlunun işlemiş faiz yönünden de itirazının iptaline...
11 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
BAM Hukuk Dairelerinin Kesin Kararları Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesi İstemi-
Arabuluculuk anlaşma belgesinde; alacağın şarta bağlanması, eda hükmü içermemesi hallinde söz konusu belgenin ilamlı takibe konu edilemeyeceği-
13 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davalının kredi borcu için davacının ipotek verdiği taşınmazının icra kanalıyla satılması nedeniyle zararın tahsili amacıyla başlatılan takibe yönelik itirazın iptali istemi- Takas mahsup talebi- Tarihsiz ibraname-
Davalının kredi borcu için davacının ipotek verdiği taşınmazının icra kanalıyla satılması nedeniyle zararın tahsili amacıyla başlatılan takibe yönelik itirazın iptali istemi- Takas mahsup talebi- Tarihsiz ibraname- "Kredi borcunun asıl borçlusu da...
14 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira kaybı zararının tazminine ilişkin davada görevli mahkeme- Ticari ihtilaftan 17 sene sonra görev bozması yapılması- Usul ekonomisi-
"Davacıya ait işyerinin davalı ve göstereceği kişilere satılması karşılığı davalının davaya konu dört adet mesken satışının verilmesi" konusundaki sözleşmeden kaynaklı kira kaybı zararının tazminine ilişkin davada görevli mahkemenin asliye ticaret ma...