Arama
Kitap Duyurusu paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin 'Makale ve İnceleme Yazıları', 'Hukuki Mütalâalar' ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları
Sevgili Meslektaşlarıma...
8 saat önceHGK. İçtihat paylaşıldı
İpoteğin kaldırılması- İstinaf sınırı- 9 ETL (Eski TL) bedelli ipotek- Davalının ipotek bedeline ilişkin savunması
Bazı davalara özgü olarak (ipoteğin kaldırılması, önalım, geçit ve mecra irtifakı vs.) kanun yoluna başvurulması hâlinde davacının talepleri yanında, davalının taleplerinin de mahkemece değerlendirmeye alınması gerektiği, aksi hâlde davacının belirle...
15 saat önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Off shore hesabı- Zamanaşımı- TMSF- OYAK- Fer'i müdahil- İhtiyari dava arkadaşlığı-
Off shore hesabına aktarılan davacı mevduatının iadesi istemine ilişkin davalarda zamanaşımının başlangıcının tespitinde off shore hesabına aktarma tarihinin esas alınacağı- Dava konusu olay bakımından ceza mahkemesince banka yöneticilerinin eylemini...
3 gün önce12.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa üzerine kurulan ipotek- Arsa üzerine yapılan fabrika binası- Fabrika binası içindeki menkuller- Mütemmim cüz- Teferruat-
Üzerinde ipotek kurulmuş bulunan taşınmazın tapuda arsa olarak kayıtlı bulunması ve daha sonra üzerine bina (fabrika binası) yapılmış olması halinde, arsa üzerindeki ipoteğin bu fabrika binasını da kapsayacağı, ancak arsa üzerindeki ipoteğin fabrika ...
3 gün önceAİHM İÇTİHAT paylaşıldı
HSK- Hakim adayı- Göreve atanma- Hak ihlali-
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (“HSK”), ilgili tarihte eğitimini tamamlamış bir hakim adayı olan başvuranın yargısal göreve atanmasını onaylamayı reddetmesi ve başvuranın bu kararla ilgili olarak mahkemeye erişiminin bulunmadığından başvuranın, hakla...
3 gün önce12.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi İstemi-Muhammen Bedel-Covid 19
Covid 19 salgını sonrası dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik durgunluk, üretim süreçlerindeki yavaşlama sonunda fiyatlarda meydana gelen ani, orantısız yükselişle birlikte paranın alım gücündeki değişiklikler ile taşınır ve taşınmaz değerleri...
4 gün önceUYUŞMAZLIK MAHKEMESİ İÇTİHAT paylaşıldı
TEİAŞ- RES Katkı Payı Anlaşması- RES katkı payı- Adli yargı-
TEİAŞ'ın hukuki statüsünden bağımsız olarak, anlaşmanın imzalanmasından sonra TEİAŞ'a tanınan imtiyazlı bir yetkiden, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme, denetleme, cezai işlem tesis etme veya tek taraflı feshetme gibi üstün bir kamu gücünden söz etme...
5 gün önceANKARA BAM 22. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkim anlaşması- Tahkimden önce mahkemeye başvurma hakkının tanınması-
Taraflar arasında sözleşmeden kaynaklı ihtilafın hakem usulüyle çözüleceği kararlaştırılarak tahkim şartına yer verildiği, ancak davalı yönünden 'tahkime başvurulmadan önce mahkemeye başvurma hakkının da tanındığı', bu şekliyle uyuşmazlığın çözümünde...
6 gün önceDVDDK. İçtihat paylaşıldı
Tüzel kişiliği sona eren mükellef- Vergi tarhiyatı- Tarh işlemi-
7103 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde tasfiye dışındaki nedenlerle tüzel kişiliği sona eren mükelleflerin tüzel kişiliğinin sona ermesinden önceki döneme ait vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemlerinin kanuni temsilciler adına...
7 gün önce6. HD. İçtihat paylaşıldı
İstinaf dilekçesinin içeriği- Cezai şart-
Davalı vekilinin istinaf dilekçesinin "işin eksiksiz teslim edildiği"ne ilişkin olmasının, bölge adliye mahkemesince "sözleşmeden doğan edimin ayıplı ifa edildiği ve hükmedilen cezai şart alacağı"na ilişkin olarak açık istinaf bulunmadığından bahisle...