Arama
Kitap Duyurusu paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin 'Makale ve İnceleme Yazıları', 'Hukuki Mütalâalar' ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları (Ücretsiz Kitap Duyurusu)
Sevgili Meslektaşlarıma...
10 saat önceYargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihadı paylaşıldı
Anonim şirket- Konkordato- Alacaklılar toplantısı- İstinaf-
Anonim şirket tarafından alacaklılar toplantısında konkordato projesine "ret" oyu verilmiş ise de 2004 sayılı Kanun'un 304/1. maddesi uyarınca itiraz sebeplerini tasdik duruşmasından en az üç gün önce ve yazılı olarak bildirilmediği, buna göre 2004 s...
3 gün önceİçtihatlar paylaşıldı
E-Uyarda Yer Verdiğimiz “Tasarrufun İptali Davalarına" İlişkin “Emsal” Nitelikli 100 Yüksek Mahkeme Kararı
Tasarrufun İptal Davaları
3 gün önceYargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihadı paylaşıldı
İhale- Alt işveren ve üst iş veren- Muvazaa-
Sürveyan olarak işe alınan davacının davalı kurumun muhasebe bölümünde tahakkuk servisinde büro görevlisi olarak çalıştığı, işle ilgili tüm emir ve talimatlar ile izinlerini davalı kurumun şube müdüründen aldığının anlaşıldığı, bu hâli ile davacı iha...
4 gün önceYargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihadı paylaşıldı
Velayet ilişkisi- Bekarlık soyadı- Kanun önünde eşitlik- Ailenin korunması ve çocuk hakları- Çocuğun üstün yararı-
Ortak çocuğun davacı anne ile davalı babanın kısa süreli evlilikleri içinde doğduğu, çocuğun babayı hiç tanımadığı, çocuk ile baba arasında baba oğul ilişkisinin bulunmadığı, küçüğün annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte yaşadığı, ailesinin soyadın...
4 gün önceİSTANBUL BAM 52.HD paylaşıldı
Haklı nedenle fesih-Askerlik nedeniyle iş akdinin feshi-Zorunlu askerlik-İşçi lehine yorum ilkesi-
Davacı, sözleşmeli er olarak tertip edildiği birliğe katıldıktan sonra, zorunlu/muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacağı süre kadar sözleşmeli er olarak çalıştığında veya çalışmadığı süre kadar, davacının ilişiği kesilmeden (zorunlu/muv...
5 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
İİK. m. 16'ya dayalı olarak yapılan 'şikayet' başvurularının hasımsız açılması halinde vekalet ücretinin akibeti hakkında bilgi notu-
Bilgi Notu
5 gün önce3.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fon alacaklarında zamanaşımı- Zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan borç ikrarı- Çelişkili davranış yasağı-
Davacı (temlik alan) Varlık Yönetim Şirketi 5411 s. K. m. 141 uyarınca bu Kanundan kaynaklanan fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresinin 20 yıl olduğunu ileri sürmüşse de, TMSF'nin her türlü alacağının fon alacağı olmadığı- Bir...
6 gün önceYargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihadı paylaşıldı
İptal ve tescil davası- Katılma alacağı- Değer artış payı- Bozma- Islah-
Taraflar arasındaki iptal ve tescil, mümkün olmaması halinde değer artış payı ve katılma alacağı davasında, bozmadan sonra tahkikata devam edilmesi halinde ikinci kez ıslahın mümkün olmadığı-
7 gün önceHGK. İçtihat paylaşıldı
Kullanım kadastrosuna itiraz- 2B alanı- Mirasçılardan birinin fiili kullanımı-
Kullanım kadastrosu sırasında taşınmazlar 2/B alanı olarak Hazine adına tescil edilirken taşınmazlar üzerinde fiili kullanımı bulunanların ve muhdesatların tespit edilerek tapunun beyanlar hanesinde gösterilmekte olduğu- Kadastro tespiti sırasında ta...