Arama
12 saat önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst sınır (limit) ipoteği- İİK 134/5 maddesinden kaynaklı nemalar-
Üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceğinin ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olduğu- Bu durumda alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabilecek ols...
13 saat önceYönetmelik paylaşıldı
Mal, Hak Veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik
22 Ocak 2022 T. ve 31727 sayılı Resmî Gazete
3 gün önce12.HD. İçtihadı paylaşıldı
Pandemi- 7226 s. K. ile getirilen durma süreleri- Kıymet takdirine ilişkin 2 yıllık süre- İhalenin feshi-
Kıymet takdirine ilişkin iki yıllık sürenin kamu düzenine ilişkin olduğundan re'sen gözetilmesi gerektiği ve bu sürenin, taraflar yönünden getirilen bir itiraz yada hak düşürücü süre niteliğinde olmadığı, taşınmazın değerinde oluşacak muhtemel değişi...
4 gün önce11.HD. İçtihadı paylaşıldı
Gemi adamı- Davacıların murisinin kalp krizi geçirmesi- İş kazası- İşyerinin yabancı bayraklı gemi olması- Uygulanacak hukuk-
İş kazasında ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma sebebiyle tazminat istemine ilişkin davada hangi hukuk kurallarının uygulanması gerektiği-
5 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Birden fazla davalı için bedele dönüşen tasarrufun iptali davası- Davalıların sorumlu olacağı bedeller-
Tasarrufun iptali davasının bedele dönüşmesi halinde, üçüncü kişinin sorumlu olduğu miktarın, takip konusu alacak ve ferileri ile sınırlı olarak, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeri olduğu- Hem üçüncü kişi, hem de dördüncü kişi yönünden b...
6 gün önceHGK İçtihadı paylaşıldı
Şirketin ihyasına ilişkin karar- Ek tasfiye- Tasfiye memuru atanması-
Şirketin ihyasına ilişkin kararın TTK. m. 547 kapsamında "ek tasfiye" niteliğinde olup olmadığı, ihyasına karar verilen şirkete TTK. m 547/2 kapsamında tasfiye memurunun atanıp tescil ve ilanına karar verilmesinin gerekip gerekmediği-
6 gün önceMakale Duyurusu paylaşıldı
Av. Talih Uyar'ın Son İİK Değişikliklerine Göre Hazırlamış Olduğu Makale
24/11/2021 TARİHLİ ve 7343 SAYILI ‘‘İCRA ve İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’’UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
6 gün önceMakale Duyurusu paylaşıldı
Prof. Dr. Serdar Kale'nin Son İİK Değişikliklerine Göre Hazırlamış Olduğu Makale
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ONLİNE SATIŞ
6 gün önce19.HD.İçtihadı paylaşıldı
Menfi tespit davası- Aval- Bedelsizlik iddiası-
Davanın icra takibine konu bonodan dolayı borçlu bulunulmadığının tespitine ilişkin olduğu- Davaya konu bonoda davacının aval veren, davalının ise alacaklı lehtar konumunda bulunduğu- TTK'nın 702/2 maddesi uyarınca aval veren kişinin teminat altına a...
7 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Elektrik faturası ödenmese de hizmetin devamı müterafik kusur oluşturur mu?
Abonelik sözleşmelerinin niteliği gereği abonelerin mal veya hizmeti bir defaya mahsus değil, sürekli olarak aldıkları- Sürekli olarak tüketilen mal veya hizmetlerin bir kısmı elektrik, su, doğalgaz gibi temel ve zorunlu ihtiyaçlar olup, satıcı veya ...