Arama
1 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Forward sözleşmenin TBK'nun genel işlem koşullarına ilişkin hükümlerine aykırılık taşıdığı iddiası-
"Davalı bankanın forward işlemi hakkında davacı yeteri kadar bilgilendirdiği ve aydınlattığı hususunu" ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmişse de, risk bildirim formu da dahil ilgili tüm belgeleri imzalayıp davalı banka ile ar...
1 gün önce7. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımının kesilmesi- Kısmi dava- Belirsiz alacak-
"Fazlaya dair haklar saklı tutularak, şimdilik ...TL’nin davalıdan" tahsili istenmiş olup davanın açıkça belirsiz alacak davası olduğunun belirtilmediği, yargılama devamında ise alınan bilirkişi raporu üzerine, dava değerinin ıslah edildiği anlaşıldı...
2 gün önce12. HD. İçtihadı paylaşıldı
İhalenin feshi- Hatalı olarak yüksek pey sürülmesi-
İhalesi yapılan taşınmazın muhammen bedeline (1.220.000,00 TL) göre e-satış portalı üzerinden yapılan 12.497.770,00 TL'lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerektiği-
3 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Tenfizi istenen yabancı mahkeme kararının tenfizi kabil kesinleşmiş bir ilam niteliğini haiz olup olmadığı
Tenfizi talep edilen yabancı mahkeme kararının, bu mahkemenin kendi usul kurallarına göre belirli bir miktar alacağın tahsilini hüküm altına aldığı ve bu haliyle MÖHUK 50 vd. kapsamında tanımlanan tenfizi mümkün olan bir mahkeme ilamı niteliğinde old...
4 gün önceYargıtay HGK ve Yargıtay 12. HD İçtihatları paylaşıldı
Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar-
İlamın kesinleşmeden icra edilip edilemeyeceği-
4 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi tazminat- İtirazın iptali- Rayiç değer-
Satım sözleşmesine aykırı olarak çimento ambalajlaması nedeniyle oluşan zararın tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, dava dışı 3. kişinin çimentoları davacının ambalajlanmasından sonra yeniden ambalajla...
5 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Satıcının ağır kusurlu olması- Sözleşmenin feshi- Zamanaşımı
Satıma konu cihazlardaki arızanın sürekli tekrarlandığı, satıcının yetkili servisi tarafından arıza tespit onarım ve parça değişimleri hatta makinelerin değişiminin gerçekleştirildiği, arızaların cihazlar çalıştıkça ortaya çıkacak türden olduğu uyuşm...
8 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmeden dönme- Cezai şart- İfa imkansızlığı-
Sözleşmeden kaynaklanan dönme cezasının tahsiline ilişkin itirazın iptali davasında, sözleşmeyle iş yerini boşaltmayı ve teslim etmeye dair taahhüdünü yerine getirmemiş olan davalıdan sözleşmede belirlenen cezai şartın istenebileceği- İş yerinin sahi...
9 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnfazda tereddüt- Hizmet süresi- Alacak davası- Hizmet alım-
Mecburi hizmet süresini tamamlamadan adli malul olarak emekliye ayrıldığı ve kendisine yapılan öğrenim, eğitim, yetiştirme masraflarını, yükümlülük süresinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak tazmin etmekle yükümlü olduğu iddiasıyla açılan alacak...
10 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz haciz tarihi-
Haczin düşmüş olup olmadığı belirlenirken sürenin başlama tarihi olarak icra müdürlüğünce haciz kararının verilme tarihinin esas alınması gerektiği-