Arama
2 saat önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket yöneticilerinin sorumluluğuna dayalı tazminat-Şirketin borca batıklığının tespiti istemi- Yansıma zarar- Husumet-Dolaylı zarar
Şirket yöneticilerinin sorumluluğuna dayalı tazminat ve şirketin borca batıklığının tespiti istemi- "Yansıma zarar" niteliğindeki zararın tazminin ancak şirket ve her bir pay sahibinin isteyebileceği (TTK 555 ) ve tazminatın da şirkete ödenmesinin ta...
1 gün önce7. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usuli kazanılmış hak- Kısmen direnme-
Özel dairece verilen bozma ilamı üzerine yeniden yapılan yargılama sırasında bozma ilamına davalı birinci kişi yönünden uyulmasına, davalı ikinci kişi yönünden ise direnilmesine karar verilmesine rağmen daha sonra davanın reddine karar verildiği, boz...
2 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi- Arabuluculuk Anlaşmama Tutanağı- Arabuluculuk Anlaşmama Tutanağının Beyan ve Belgelerin Kullanılmayacağı Gerekçesiyle Temerrüt Oluşturmayacağının Kabulünün Hatalı Olması-
Arabuluculuk son tutanağının düzenleme tarihi itibarıyla temerrüdün gerçekleşeceği- Arabuluculuk anlaşmama (son) tutanağının, "gizlilik" veya "beyan ve belgelerin kullanılamayacağı" gerekçesiyle temerrüt oluşturmayacağının kabul edilemeyeceği-
2 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Amerikan doları bedelli senet- Matbu senetteki TL ve Türk Lirası yazıları- Senedin dört farklı kalemle yazılması-
Takibe dayanak senedin bedel bölümüne rakamla "2.250.000 Amerikan doları" yazıldıktan sonra yazı ile de "iki milyon iki yüz elli bin Amerikan doları" yazılması halinde, matbu senetteki TL ve Türk Lirası yazılarının hukuki sonuç doğurmayacağı, (aksine...
4 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira alacağı- Genel haciz yoluyla takipte yetkiye ve borca itirazın kaldırılması istemi-
Borçlu icra dairesine yaptığı itirazda sözleşmeye itiraz etmemiş olup kira borçları, alacaklıya götürülecek borçlardan olduğundan, alacaklının, kira alacağı için ikamet ettiği yerdeki icra dairesinde takip yapabileceği-
7 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited şirketin fesih ve tasfiyesi davası- Yargılama sırasındaki kanun değişikliğinin etkisi- Davanın reddi- Davanın konusuz kalması- Yargılama giderlerinden sorumluluk-
Yargılama sırasında meydan gelen kanun değişikliği sonrasında dava konusunun, davacı tarafından talep edilebilmesi artık mümkün olmadığı- Mahkemece, yargılama sırasında yürürlüğe giren 6102 s. TTK 133/2 gereğince artık alacaklıların limited şirketin ...
8 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takibin yenilenmesi istemi- İhtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşmesi- Haciz isteme hakkı- Dosyanın işlemden kaldırılması-
Takibin yenilenmesi istemini reddeden müdürlük işlemini şikayet üzerine verilen kararın niteliği ve takipteki alacak miktarı (43.850,00 USD) dikkate alındığında kararın kesin nitelikte olmadığı- Tatbik edilen ihtiyati hacizler ödeme emrinin tebliği v...
8 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş kazası- Haksız fiil- Haksız fesih- Sözleşmenin feshi- Kişilik haklarına saldırı- Bekletici sorun-
Davacı tarafın "gerçek dışı nedenlerle iş sözleşmesinin feshedildiğini, uygunsuz vaziyette ve öpüşürken görüldüğü yönündeki iddialardan dolayı iş göremez hale geldiği" iddialarına Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarı için süre verilmesi gerektiği, talebin...
10 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti istemi- Davanın konusuz kalması-
Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti istemine ilişkin dava devam ederken davalı Kurumca sigortalılık tescili yapılmışsa da, Kurum tarafından davaya konu edilen talep dönemine ilişkin tescil işlemi yapılmadığı gözetildiğinde, davanın konusuz kalmadı...
11 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. m. 304 uyarınca konkordatonun tasdiki talebi hakkında kesin mühlet içerisinde karar verilmemesi- Usulden ret-
Komiserler kurulunca nihai rapor sunulduktan sonra, ilk derece mahkemesince kesin mühlet içerisinde karar verilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, İİK 289/5 uyarınca önce üç ay, sonra iki ay, ardından yirmi gün ve son olarak bir ay süre ile kesin mühle...