HACZİ KABİL OLMAYAN MAL VE HAKLAR (İİK. mad. 82)

Özel Hastane Ruhsatı”, Başlı Başına Ekonomik Bir Değere Sahip midir? Bu Ruhsat, Hastane Binasından (ve Teçhizatından) Bağımsız Olarak İcra Dairesince Haczedilip Satılabilir mi?


Genel Olarak Haczedilebilen ve Haczedilemeyen Mal ve Haklar:

Hukukumuzda “k ı s m e n  haczedilemeyen mal ve haklar” İİK.’nun 83. maddesinde ...