TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.) 

“Son Hamil” Sıfatıyla Senet Borçluları: B. ve C. A.Ş.’de Olan Alacağının Tahsil Edememiş Durumda Bulunan Alacaklı S. Takip Borçlularından (Davalı) B. ile Üçüncü Kişi (Davalı) Ü. Arasında Yapılmış Olan 12.6.2002 ile 8.8.2002 Tarihli -Gizli- Sözleşmelere Dayalı Olarak (Davalı) B. Tarafından Kendisine Ait -C. Gazetesi, F. Televizyonu vb. Ticari İşletmelerin, Üçüncü Kişi (Davalı) Ü.’ye "Devrine" İlişkin İşlemin İptalini -İİK. mad. 44, 277, 280/1-3; BK. mad. 110, 179, 180 ve TTK.’nun İlgili Hükümlerine Göre-  İsteyebilir mi? 


Dava konusu uyuşmazlığın “tasarrufun iptali davası” bakımından değerlendirilmesi:

Bilindiği gibi; alacaklı kendisine olan -kural olarak; kesinleşmiş icra takibine konu olan- borcunu öde ...