İstihkak İddiası Halinde Haciz (İİK.m.97-99)

Borçlu şirketin kiraladığı şantiyede, borçlu şirketin sigortalı çalışanı ile borçlunun vekilinin huzurunda haczedilen, faturaları borçlu şirket adına düzenlenmiş, borçlu şirketin –açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış- ticari defterlerine işlenmiş bulunan ayrıca borçluya ait evrak ve belgelerin ele geçirildiği yerde haczedilen mallar “borçlunun elinde bulunuyorken” mi (İİK. m. 96/I, 97) yoksa “üçüncü kişinin elinde bulunuyorken” mi (İİK. m.99) haczedilmiş sayılır?


İleri sürülen istihkak iddiaları hakkında ne gibi işlem yapılabileceği (“istihkak davasının kim tarafından açılması” gerektiği) “malın kimin elinde bulunması”na göre belirlen ...