TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Hakkında ne “kesin” (İİK. m.143;105/I) ne de “geçici” (İİK. m.105/II) aciz vesikası alınmamış ve “haciz tutanağı” (İİK. m.102) düzenlenmemiş olan borçluya karşı ‘tasarrufun iptali davası’ açılabilir mi? “Haciz”den (İİK. m.86), “aciz”den (İİK. m.105) veya “iflasın açılması”ndan (İİK. m.165) itibaren geriye doğru ‘iki seneden önce’ yapılmış olan tasarruflar hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?


Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I- «H ...