TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

A) Üzerinde Toplam 21.350.000 USD Bedelli İki Adet İpotek Ve 420.000 TL Tutarında Haciz Bulunan Bir Taşınmazı -‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi- Devir Alan Üçünü Kişi, Bu Suretle Diğer Davalı-Borçlunun ‘Alacaklılarına Zarar Verme Kasdıile Hareket Etmiş Olduğunu’ Biliyor (İİK. m. 280/I) Sayılır Mı? Ya da Başka Bir İfadeyle; Üçüncü Kişinin ‘Bu Durumu Bilmediğini’ İleri Sürmesi ‘Hayatın Olağan Akışı’nauygun Sayılır mı?

B)11.474 M² Yüzölçümlü ‘Ticaret Merkezi’ Nitelikli Bir Taşınmazın (AVM’nin) Devri ‘Ticari İşletme Devri’ (İİK. m. 280/III) Sayılır mı?

C) Tasarrufun İptali Davalarında, Hakim, Davacının ‘Dava Dilekçesi’nde Belirtmiş Olduğu İptal Sebepleriyle Bağlı mıdır?

Ç) Davalı–Üçüncü Kişinin Borçluya Ait Bir Taşınmazı (‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi) Üzerindeki ‘İpotek’ ve ‘Hacizler’ ile Yüklü Olarak ‘Rayiç Değerinin Üstünde’ Satın Olması, ‘Hayatın Olağan Akışına Uygun Bir Davranış’ mıdır?

D) Sürekli Adres Değiştiren Borçlu Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasında ‘Aciz Vesikası’ İbraz Etme Koşulu (İİK. m. 277/I) Nasıl Yerine Getirilir?

E)Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi İçin Alacaklının Davalı-Borçlu Dışındaki Tüm Senet Borçlularının da Malvarlığına Başvurup, Onların Haczini De İstemesi Zorunlu Mudur? Yoksa Hangi Borçlunun Tasarrufunun İptali İstenmiş İse, Dava Koşulu Olan ‘Aciz Hali’nin Sadece O Borçlu Yönünden mi Değerlendirilmesi Gerekir?

F)“Borçlunun Aciz Halinde Olmadığı” Mevcut Hacizli/Rehinli Araç ve Taşınmazların ‘Borcu Karşılayıp Karşılamadığı’ Nasıl Saptanır?

G)“Davacı–Alacaklının Alacağının Gerçek Olmadığı” İddiası Nasıl Araştırılır?


I- İptâl davasının kimler tarafından” açılabileceği, İİK. mad. 277’de, kimlere karşı” açılabileceği ise İİK. mad. 282’de ...