TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Bir Banka ile Yaptığı Kredi Sözleşmesi Uyarınca Kredi Kullanan ve Aldığı Kredinin Tamamını veya Tamamına Yakın Bir Kısmını -Sahip Olduğu Taşınmazları Satarak- Bankaya Ödedikten Sonra Tekrar Aynı Bankadan Kredi Kullanan Borçlu, Aldığı Bu Yeni Kredinin Taksitlerini Ödeyemezse, Kredi Alacaklısı Banka, Yaptığı İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması Üzerine, Son Kullanılan Krediden Önce Borçlunun Satmış Olduğu Taşınmazlar Hakkında “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?


Bilindiği gibi; tasarrufun iptali davası “borçlunun, alacaklılarına zarar vermek amacıyla (malvarlığını azaltıcı nitelikteki) üçüncü kişilerle yaptığı ve kural olarak maddi hukuk bakımın ...