Satış İlanının Tebliği Ve İhalenin Feshi (İİK.m.127- İİK.m.134)

İhale konusu taşınmazda %30 payı bulunan ilgiliye “satış ilanının tebliği” nasıl yapılmalıdır? Mütalâa konusu uyuşmazlıkta “ihalenin feshi” gerekir mi?


Doktrindeki[1] gruplandırmaya uyarak, “ihalenin bozulma nedenleri”ni;

a)“İhaleye fesat karıştırılmış olması”,

b)“Arttırmaya hazırlık aşamasındaki ha ...