TEMİNATIN TUTARI ve ŞEKLİ (HMK. mad. 87), İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT (İİK. mad. 259), İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ (HMK. mad. 394), İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ (İİK. mad. 265)

Ceza Mahkemesince Verilen «El Koyma» ve Hukuk Mahkemesince -54 Taşınmaz Üzerine- «İhtiyati Haciz Mahiyetinde İhtiyati Tedbir» Konulması Kararından Sonra, Ceza Yargılamasında «El Koyma Kararı»nın Kaldırılması Üzerine, Hukuk Mahkemesi -Sanıklar Aleyhinde Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Verilmesine, Yani; Şartların Davalılar Aleyhine Değişmesine Rağmen-, Yaklaşık 8,5 Yıl Önce Vermiş Olduğu Tedbirlerin, «Davacıların Ancak 1.228.507,00 (Bir Milyon İki Yüz Yirmi Sekiz Bin Beş Yüz Yedi) TL. Tutarında Teminat Yatırılması Halinde Devamına» Karar Verebilir mi?


Geçici hukuku koruma, «uyuşmazlığın kesin hükümle sonuçlanmasına kadar geçen sürede tarafları kötü niyetli davranışlardan korumak adına, hak arama özgü ...