KAYBOLAN TAKİP DOSYASININ İHYASI (4473 S. Kanun mad. 18), YASAL SÜRESİ İÇİNDE HACİZ TALEBİNDE BULUNULMAMASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 78/II, 78/IV)

A- Takip Dosyası Aslının Kaybedilmiş Olması Halinde, Yapılacak İşlem Nedir? Başka Bir Değişle; Aslı Kaybolmuş Olan Takip Dosyası Nasıl İhya Edilir?

B- Yasal Süresi (İİK. mad. 78/I) İçinde Haciz Talebinde Bulunulmamış Olmasının veya Geri Alındıktan Sonra, Bu Süre İçinde Haciz Talebinin Yenilenmemiş Olmasının (İİK. mad. 78/IV) Yaptırımı Nedir?


Şikayetçi vekili 18.09.2012 tarihli şikayet dilekçesinde özetle;

a) “Davalı-alacaklının selefi olan …… Bank A.Ş. tarafından, 25.04.2003 tarihinde …. 14. İcra Mü ...