‘Satış Protokolü’ne dayalı olarak (İstanbul 28. İcra Dairesi’nin 2022/…. ve İstanbul 18. İcra Dairesi’nin 2022/…. sayılı dosyalarından) başlatılan takiplere itiraz edilmemesi ve icra hukuk mahkemelerinin (İstanbul 24. İcra Hukuk Mahkemesi ile İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi’nin) verdiği kararlar gereğince, takip konusu (Antalya İli, Kaş İlçesi, … Ada, 4 ve 8 nolu parsellerde kayıtlı) taşınmazın tahliyesi için başına gidildiğinde, orada karşılaşılan kiracı-üçüncü kişi … Marin Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. “04.08.2020 başlangıç tarihli ve Antalya 1. Noterliği’nce tasdikli 05.08.2020 tarih ve … Yevmiye numaralı ‘KİRA SÖZLEŞMESİ’ uyarınca burasını işgal etmekte olduğunu” bildirirse, bu beyanı, İİK 276/I uyarınca “tahliyesi istenilen taşınmazı (oteli) işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika olarak kabul edilebilir mi?


I- İİK mad. 276’da “tahliye sırasında, kiralanan taşınmazda, kiracıdan başka bir kişinin bulunduğunun görülmesi halinde,[1] icra müdürün&uum ...