TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Açılmış Olan "Tasarrufun İptali Davası"nı Kabul Eden Mahkemece Verilmiş Olan; "Davalı ….  ile Diğer Davalı …. Arasında Yapılan …. Noterliği’nce 19.09.2005 ilâ 20.09.2005 Tarihleri Arasında Düzenlenen Toplam 339 Adet Alacağın Temliki Sözleşmesine İlişkin Tasarrufların İİK. mad. 277 vd. Uyarınca İptaline, Davacı …Bank'a, İzmir …. İcra Müdürlüğü’nün …. Takip Sayılı Dosyasında Takibe Konu Alacaktan Temliknameler Tutarı Kadar Olan Kısım (1.330.395,36- TL.) ve Fer'ileri İle Sınırlı Kalmak Kaydıyla (Mahsupların İcra Dairesince Yapılması Koşuluyla) Tahsil Yetkisi Tanınmasına..." Şeklindeki Hüküm Fıkrası, Davacı-Alacaklı Tarafından Nasıl İcraya Konulabilir? Özellikle, Davacı-Alacaklı Tarafından Bu İlam Kendi Takip Dosyasına İbraz Edildiğinde, İcra Müdürlüğü  Tarafından -Mahkemece İptal Edilen Toplam 339 Temlikin Tutarı Olan Miktarın- 1.330.395,36- TL.’nin Yasal Faizi -%12 ve %9- ile Birlikte Ödenmesi İçin Davalı Üçüncü Kişiye -Üç Gün Süre Verilerek- Muhtıra Gönderilebilir mi?


Mütalâa konusu olayda, davacı-alacaklı (…. Bank), takip borçlusu (İ. K. Gıda ve İhtiyaç Malzemeleri San. ve Tic. Ltdi. Şti.) hakkında -…. 14. İcra Müdürlüğü’nü ...