İSTİHKAK DAVASI (İİK. m. 97 vd.)

Borçlu Şirketteki Hisselerini Devreden Ortağın, Aynı Sektörde Kurmuş Olduğu Üçüncü Kişi Konumundaki Yeni Şirketin Adresinde -Hisse Devir Tarihinden 5 Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra-Gerçekleştirilen Hacizde Üçüncü Kişi Şirketin ‘İstihkak İddiası’ Yerinde Midir? Üçüncü Kişi Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresinde Haciz Sırasında Bulunan Belge Ve Evraklar Nasıl Değerlendirilmelidir? Üçüncü Kişi Şirketin Açmış Olduğu İstihkak Davasında İcra Mahkemesince Araştırılacak Hususlar Nelerdir?


I- Bilindiği gibi, haczedilen malın yalnız üçüncü kişinin elinde bulunmasıve üçüncü kişinin o mal hakkında “istihkak iddiası”nda...