İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI (İİK. mad. 133) 

İcra Müdürünün, Borçlu Tarafından İhalenin Feshi Davası Açılması Üzerine, Alıcının "İhale Bedeli Tutarında Teminat Mektubu Göstermek İstemesi" Talebini Kabul Etmemesinden Sonra, Bu Kararının Alıcının Şikayeti Üzerine İcra Mahkemesince Bozulması Sonucunda Zorunlu Olarak Alıcının Gösterdiği Teminat Mektubunu Kabul Etmesi ve İcra Mahkemesinin Bu -Hatalı- Kararının Bu Kez Alacaklının Temyizi Sonucunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nce Bozulması ve İcra Müdürünün "İhale Bedelini Nakit Olarak Yatırması" Konusunda Gönderdiği Yazıya Rağmen Alıcının İhale Bedelini İcra Dosyasına Nakit Olarak Yatırmaması Durumunda, İcra Müdürünün Ne Yapması Gerekir? Teminat Mektubunu Hemen Paraya mı Çevirmesi Gerekir, Yoksa İİK. mad. 133/1 Uyarınca -İhale Bedelinin Yatırılmamış Olması Nedeniyle- İhaleyi Feshetmesi Gerekir mi?


Bu "ilginç " konuyu açıkça düzenleyen bir hüküm İcra ve İflâs Kanunu'muzda mevcut değildir.

İİK.'nun 134. maddesinin son fıkrasında daha önce bulunan "Şikayet halinde, ...