TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad 277 vd.) 

Alacaklı-Bankaya Karşı "Borçlu" Durumunda Olan Kişiden -İki Adet Taşınmazı- Rayiç Bedeli ile Satın Almış Olan ve -Borçlu İle Aralarında İİK. mad. 278/III-L'de Öngörülen Derecede Yakın Akrabalık Bulunmayan- Üçüncü Kişi Hakkında İİK. mad. 277 vd.na -ve Özellikle; İİK. mad. 278/III-2'ye- Göre  Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?


Bilindiği gibi "borçlunun alacaklısını zarara uğratmak kastıyla malvarlığından çıkarmış olduğu mal ve hakların veya bunların yerine geçen kıymetlerin tasarruftan zarar gören alacaklının, alacağını elde etmek amacıyla ...