SAHTELİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72; HMK. mad. 209)

“Sahtelik İddiası”na Dayalı Menfi Tesbit Davalarında HMK.’nun 209/I. Maddesi mi Yoksa İİK.’nun 72. Maddesi mi Uygulanır? (“Takibin Durdurulması” Konusundaki İhtiyati Tedbir Kararı HMK.’nun 209/(1). Maddesindeki Koşullara Göre mi Yoksa İİK.’nun 72. Maddesindeki Koşullara Göre mi Verilir?


Borçlunun “takip dayanağı bononun, davalı-alacaklı (lehtar) tarafından tamamen sahte olarak üretilmiş (oluşturulmuş) olması nedeniyle, bu senetten dolayı borçlu olunmadığının tesbiti ve icra takibinin -teminatsız ya da ...