Konu: Menfi Tespit Davası’ (İİK. mad. 72), Yetkisiz Temsil (TTK. mad. 678)

A- Yetkisiz (azledilmiş) temsilci (vekil) tarafından -azilden sonra- düzenlenmiş (borçlu şirket adına keşide edilmiş) çeklerden dolayı, keşideci (borçlu şirket), çeki ciro ile elinde bulunduran ve icra takibinde bulunan son hamile karşı çek bedelinden dolayı sorumlu olur mu? Ona karşı ‘menfi tespit davası’ (İİK. mad. 72), açarak, çek bedelini ona ödemekten kurtulabilir mi?

B- Kambiyo senetlerinde geçerli olan “mücerretlik ilkesi” durumda değişiklik yaratır mı? Başka bir ifade ile “kambiyo senetlerindeki mücerretlik ilkesi”, bir kambiyo senedi hakkında ‘bu kambiyo senedinden dolayı borçlu olunmadığı’ konusunda ‘menfi tespit davası’ (İİK.mad.72) açılmasını engeller mi?

C- a- Yetkisiz temsilci (vekil) tarafından düzenlenmiş olan bir kambiyo senedinden dolayı sorumluluk kime (kimlere) aittir?

b- Takip (ve dava) konusu çekin “ileri tarihli” olarak düzenlenmiş olması, sorumluluk durumunda bir değişiklik yaratır mı? Nasıl?

Ç-Keşidecinin (borçlu şirketin) “çeklerin yetkisiz (azledilmiş) vekil tarafından düzenlenmiş olması nedeniyle, çek bedellerinden sorumlu olmadığına» (bunları ödemekle yükümlü bulunmadığına) ilişkin itirazı “mutlak def’i” olarak -iyiniyetli olsun/olmasın- çeklerin tüm hamillerine karşı ileri sürülebilir mi?


I- Çekin geçerli olabilmesi için, keşideci -ya da; temsilcisi- tarafından imza edilmiş olması gerekir.[1] Eğer ‘keşideci’ is ...