TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (İİK. mad. 43)

A- 20.03.2000, 20.06.2000, 20.09.2000 ve 20.12.2000 Vade Tarihli Dört Adet Bonoya Dayanılarak Asıl Borçlu A.Ş. ile Kefili Bir Gerçek Kişi Hakkında “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu” (İİK. mad. 167 vd.) ile Takip Yapıldıktan Sonra, Alacaklı, İİK. mad. 43/II Uyarınca, Harç Ödemeden Bu Takibi “İflâs Yolu” (İİK. mad. 171 vd.) ile Takibe Çevirir, Ancak Açtığı “İflâs Davası”nın Ticaret Mahkemesince Reddedilmesi Üzerine Bu Kararı Temyiz Ederse; Bu Aşamada -Temyiz İncelemesi İçin Yargıtay’da Sıra Bekleyen- İflâs Davasından Feragat Ederek veya Yargıtay’ın Vereceği Onama-Bozma Kararından Sonra Tekrar İİK. mad. 43/II Uyarınca Yaptığı “İflâs Takibi”ni -Harç Ödeyerek veya Harçsız Olarak- Haciz Yolu İle Takibe (İİK. mad. 167 vd.) Çevirebilir mi?

B- Alacaklının, Takip Yolunu İİK. mad. 43/II Uyarınca İkinci Kez Değiştirebileceği Kabul Edilirse, Borçluya Gönderilecek Ödeme Emri (Örnek No:10) Üzerine, Borçlu, Zamanaşımı İtirazında Bulunabilir mi?

C- “Takip Konusu Bonoların Zamanaşımına Uğradığı Kabul Edilirse; Asıl Borçlu A.Ş. ile Kefili Gerçek Kişi Hakkında Açılacak Alacak Davasında Kefilin Borçtan Sorumluluğu Ne Olur?


Yukarıdaki soruların İİK. mad. 43/II, 71/II, 33a, BK. mad. 136/II[1] ve TTK. mad. 662[2] çerçevesinde cevaplandırılması gerekir.

A) Haciz veya iflâs < ...