Bir kişi; kendisine veya vekiline ya da göstereceği üçüncü bir kişiye satışı yapılacak üç araç karşılığında, kendisine adına kayıtlı bir araç üzerine rehin tesis eder, ancak karşı taraf araçların hiçbirinin satışını gerçekleştirmezse, bu kişi “aleyhine açılan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinden dolayı borçlu olmadığının tespitini (İİK. m. 72)” ve bu nedenle, “yapılmış olan icra takibinin iptaline karar verilmesini” mahkemeden isteyebilir mi?


I- · Davacı (B.) vekili 14.07.2022 tarihli dava dilekçesinde özetle;           

- “…Davacı müvekkili hakkında, davalı tarafınd ...