İHALENİN FESHİ DAVALARI (İİK. mad. 134)

İhaleye fesat karıştırıldığı" nasıl iddia ve ispat edilebilir?

“Hata nedeniyle ihalenin feshini” kimler isteyebilir?

"KDV oranının %18 değil, %1 olması gerektiği" ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülebilir mi?

"Satış ilanının usulsüz olarak tebliğ edildiğini" ileri sürerek kimler ihalenin feshini isteyebilir?

Satış tarihi ile ilan tarihi arasında bir aylık süre bulunmasına ilişkin kural taşınır ihalelerinde uygulanır mı?

“İhalenin feshi isteminin reddine” ilişkin yerel mahkeme kararı hakkındaki hukuki mütalâam (HMK. 293) ilişikte sunulmuştur:


I- Dava konusu uyuşmazlık “ihalenin feshi” istemine ilişkindir.

Mütalâa konusu uyuşmazlıkta, ‘ihalenin feshi’ davası (şikayeti), borçlu T. S. ve borçluda ...