“İnançlı İşlem” Nedeniyle Tasarrufun İptali (İİK.m. 277 vd.)

İlk kayıt maliki olan davacının, kredi ilişkisinden kaynaklı “inançlı işlem” hukuksal nedenine dayalı olarak açtığı tapu iptali ve tescil istemli davada, ikinci ve üçüncü kayıt maliki davalıların “inançlı işlemi” kabul eden beyanlarını içeren, ancak davalı-son kayıt maliki tarafından düzenlenmeyen ve onun imzasını taşımayan belgelerin delil değeri nedir? Bu belgelere dayalı olarak -ikinci kayıt maliki davalıdan, başka bir ticari ilişki nedeniyle alacaklı olan- son kayıt maliki davalı aleyhine tapu iptali ve tescil kararı verilebilir mi? “İnançlı işlem” nedeniyle, son kayıt maliki davalı aleyhine “tapu iptali ve tescil kararı” verilmesi hangi koşullarda (ve ispat vasıtalarıyla) istenebilir?


I-Roma hukukundan günümüze kadar gelen “inançlı işlem” (fiducia) kavramı kanunlarımızda düzenlenmemiş olmasına rağmen, doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında açı ...