İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (İİK. MAD. 36), İSTİHKAK DAVASININ REDDİ (İİK. MAD. 97)

“İstihkak Davasının Reddi” Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü Kişiden İİK. mad. 36/I Uyarınca İstenebilecek Teminatın Cins ve Miktarı” (“İstihkak Davasının Reddi” Kararını Temyiz Eden Üçüncü Kişiden -Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek Üzere Süre Verilebilmesi İçin- İcra Dairesince, İcra Dosyasından Dava Sırasında Satılmış Olan ‘İstihkak Davasına Konu Olan’ Gemiye Satış Öncesinde Takdir Edilen Kıymeti Tutarında ‘Teminat Mektubu’ Vermesi (Getirmesi) İstenebilir mi?


Bilindiği gibi İİK. mad. 36’da düzenlenmiş olan “yürütmenin (icranın) durdurulması” (geri bırakılması) (tehiri icra), bir hükmün temyiz yollarına başvurulması sonucunda  değiştirilm ...