TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. m. 277 vd.)

“Ticari İşletmenin Devri” (İİK 280/III), “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” (İİK 278, 279, 280) ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” (İİK 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

a) Üçüncü kişinin sadece borçluya ait fabrika binasını -içindeki demirbaş ve makinaları almadan- satın alması “ticari işletmenin devri” (İİK.m.280/III) sayılır ve tasarrufun iptali davasına konu olabilir mi?

b) İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde iptale tabi tasarrufların ‘sınırlı’ olarak sayılmış olup olmadığı, davacı tarafından ‘dava dilekçesi’nde bu maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp diğer maddelerden birine/ikisine göre ‘iptal kararı’ verebilip veremeyeceği?

c) Davalı-üçüncü kişinin, davacının tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için mahkemeye sunduğu ‘aciz vesikası’nın iptaline ilişkin şikayette ‘hukuki yararı’nın bulunup bulunmadığı?


I- Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«Haciz»de ...