BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ (BELEDİYEDEKİ) HAK VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. mad. 89) 

Borçlunun, Belediyece Tahakkuk Ettirilecek Alacağına (İstihkakına) İİK. mad. 89 Çerçevesinde Belediyeye "Haciz İhbarnamesi" Gönderilerek Haciz Konulmasının İstenmesi ve Bu Haciz İhbarnamesini "Belediye Başkanı" Yerine "Muhasebe Yetkilisi Yrd." Tarafından "…Borçlu Adına, İdaremiz Nezdinde Herhangi Hak ve Alacak Kaydına Rastlanmamıştır…” Şeklinde Cevap Verilmesi Halinde, Verilen Cevabın "Gerçeğe Aykırı Olduğu" İddia Edilerek, Takip Alacaklısı Tarafından İcra Ceza Mahkemesinden İİK. mad. 89/IV Uyarınca "Belediye Başkanının İİK.’nun 338/I. Hükmüne Göre Cezalandırılması" ve Ayrıca "Belediyenin Tazminata Mahkûm Edilmesi" İstenebilir mi?


Bilindiği gibi "borçlunun üçüncü kişideki kıymetli evraka bağlı olmayan hak ve alacakları”nın üçüncü kişiye -İİK. mad.78 ve 85 uyarınca-  haciz yazısı veya -İİK. ...