İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TTEMYİZİ (İİK. mad. 364)

«İcra Mahkemelerinin Kararlarının Temyiz Edilmesi Halinde Satışın Yapılamayacağı»na İlişkin Kuralın (İİK. mad. 364/III) İhlal Edilerek, Temyizin Sonucu Beklenmeden İhalenin Yapılmış Olması Halinde, Bu Durum, Yapılan İhalenin (İİK. mad. 134) Feshini Gerektirir mi?


İİK.’nun 364/III maddesinin “temyiz, satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz” şeklindeki hükmü uyarınca, “icra mahkemelerinin takip hukukuna ilişkin kararlarının temyiz edilmesi, icra işlemlerinin ...