Bankanın İİK m. 150/ı uyarınca, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatmadan önce alacağını ‘banka’ ya da ‘finans (kredi) kurumu’ niteliğinde olmayan bir şirkete temlik etmesi halinde, temlik alacaklısı bu şirket de İİK m. 150/ı uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapma hakkına sahip midir?  Temlik alacaklısı bu icra takibinden sonra aldığı rehin açığı belgesine (İİK. m. 152) dayalı olarak, ipotek veren üçüncü hakkında ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi’ yapabilir mi?  İpotek akit senedi incelendiğinde, ipotek veren üçüncü kişinin sorumluluğunun kapsamı nedir? İpotek veren üçüncü kişinin açtığı menfi tespit davasında (İİK. m. 72) bu hususlar nasıl değerlendirilir ve önceden icra mahkemesine yapılan başvuruların etkisi nedir?


I- Doktrinde; “Rehnin satış isteğinin alacağına derece itibariyle rüçhanı (önceliği) olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından ...