MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72), MENFİ TESBİT DAVASINDA YETKİ (HMK. mad. 6)

Aynı Çeke Dayalı Olarak Önce «Çek Lehtarı» Hakkında «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Menfi Tespit Davası Açan Keşideci, Daha Sonra, Çekin Ciro Yoluyla Hamili Olan Kişi (Son Hamil) Tarafından İcraya Konulması Üzerine Yine «Çekin Keşide Edildiği Yer»de 2. Kez -«Çekin Bedelsiz Olduğu, Kendisinin Dolandırıldığı» İddiası ile- «Son Hamil» Aleyhine Menfi Tespit Davası Açar ve Bu Dava «Aralarında Bağlantı Bulunduğu» (HMK mad. 166) Gerekçesiyle, İlk Dava ile Birleştirilirse;

A- Mahkemece -İcra Takibinden Sonra (İİK mad. 72/III)- Açılan 2. Davada «%15 Teminat Karşılığında» ‘Takibin Durdurulmasına’ Karar Verilebilir mi?

B- İcra Takibinden Sonra -«İcra Takibinin Yapıldığı Yer» ve «Davalının İkametgahı» Dışında (İİK m.72/VIII)- «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Açılan 2. Menfi Tespit Davasına, Davalının Karşı Koymasına Rağmen «Çekin Keşide Edildiği Yerdeki Mahkemede» Bakılmaya Devam Edilebilir mi?

C- Davacı-Keşidecinin «Dava Konusu Çekin ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’na Konu Teşkil Ettiğini», «Çekin Bedelsiz Olduğunu» İleri Sürerek Açtığı Menfi Tespit Davası Sonucunda, Davacının İleri Sürdüğü Bu İddialar Hakkında C. Başsavcılığınca Verilen ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’ Kararının -Yapılan İtirazın Reddedilmesi Suretiyle- Kesinleşmesi Üzerine, Mahkemece Ne Doğrultuda Karar Verilmesi Gerekir?


Bilindiği gibi; İİK’nun 72. maddesinde düzenlenmiş olan menfi tespit Davası -açılma zamanına göre- iki çeşittir.[1]

A-a) İ ...