İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ (İİK. mad. 133)

İhaleye Girerek Alacağına Mahsuben Borçluya Ait Taşınmazı -En Yüksek Peyi Sürerek- Satın Alan Alacaklı, Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Sebep Olur ve İcra Memurunun, İİK. mad. 133/1 Uyarınca, Taşınmazı Yeniden Artırmaya Çıkarması Üzerine, Satışa Konu Olan Taşınmaz Üzerindeki Haczi Kaldırarak İhalenin Yapılmasını Önleyebilir mi? Borçlu Bu Durumda "Yapılacak Olan İhalenin Alacaklının Talebi Olmaksızın İcra Müdürlüğünce Re'sen Yapılacak Bir İhale Olduğunu ve Daha Önce Yapılan İhaleyi Tamamlayıcı Bir İşlem Olduğunu" Belirterek "Alacaklının Taşınmaz Üzerindeki Haczi Kaldırmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğunu" İleri Sürerek İcra Müdürlüğünün "Alacaklının Talebi Çerçevesinde Haczin Kaldırılmasına ve Satışın Düşürülmesine" İlişkin Kararının Şikayet Yoluyla Bozulmasını İsteyebilir mi?


Uyuşmazlık konusu olayda alacaklı tarafından borçlu aleyhine …. 10. İcra Müdürlüğü’nün 2003/…. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış ve yapılan takibin kesinleşmesi üzerine borçluya ...