TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Bir alacaklının açtığı “tasarrufun iptali davası” devam ederken, davalı-borçlunun iflasına karar verilmesi üzerine, davalı-borçlunun iflas idaresi, açılmış olan bu davayı takip etmeye karar verir ve dava, “kabul” ile sonuçlanırsa, iflas idaresince satılan dava konusu taşınmazın ihale bedelinin ne kadarı masaya girer ve ne kadarı davalı-üçüncü kişiye ödenir?


İflas yolu ile takiplerde ‘tasarrufun iptali davası’; iflas idaresi tarafından –aciz bel-gesi sunulmadan- açılır (İİK. mad. 187, 226, 277/2).[1] ...