DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ (İİK. mad. 82), İSTİHKAK İDDİASI (İİK. mad. 96 vd.)

Borçlu, «Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Kişiye (Devlete) Ait Olduğunu» Belirterek «Haczedilmezlik İddiası»nda Bulunabilir mi?


Borçlunun, parasal bir değer taşıyan ve gerek İcra ve İflâs Kanununda (mad. 82) ve gerekse diğer özel kanunlarda «haczedilemiyeceği» öngörülmemiş olan mal ve hakları, borcundan dolayı kısmen (İİK. mad. ...