Tasarrufun İptali Davası (İİK. m.277 vd.)

A) Cebri icra yolu ile yapılmış olan satışlar hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

B)Yapılmış olan ihalede, borçluların, ihale alıcılarını nam-ı müstear olarak kullanarak “ihale bedelini bu kişiler vasıtasıyla kendilerinin ödeyip, satışa konu taşınmazları dolaylı olarak bu kişiler aracılığıyla almış oldukları” ileri sürülerek, cebri icra yoluyla yapılmış olan satış, tasarrufun iptali davasına konu edilebilir mi?


A-Tasarrufun iptali davaları ya ‘alacaklılarına zarar vermek amacı ile mallarını onlardan serbest iradeleri ile kaçırmış olan borçluların bu tasarrufları hakkında’ ...