Davacı-borçlunun iki taşınmazını –icra dairesinde- yapılan cebri icra yoluyla satışa katılıp satın alan ‘borçluyu tanıyan ve onun bitişik komşusu olan’ kişinin “kötüniyetli olduğu” ve “taşınmazların satış ilanının, icra müdürlüğünce alınan ‘Türkiye genelinde yayımlanan, tirajı yüksek beş gazeteden birinde yapılması’ ” (EK-1) şeklindeki ‘satış kararı’na aykırı olarak ‘günlük  tirajı 250 adet olan bir mahalli gazetede’ (EK-2) yapılması sonucunda, ihaleye tek alıcı olarak girip almasının “bu kişi adına yapılan tescilin yolsuz olduğu” sonucunu doğurur mu? Bu kişi aleyhine “yolsuz tescil nedeniyle tapu iptali ve tescil davası” açılabilir mi?


I- Bilindiği gibi; «Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez» (İİK. mad. 128/a-III). Bu hüküm uyarınca, kıymet takdirinin yapı ...